Aktuelt
(30.11.2016)

Sosiolog og leder ved KoRus-Vest, Stavanger, Inger Eide Robertson har i to år fulgt 17 pasienter som befant seg i en positiv endringsprosess.

Les intervju med leder i KoRus-Vest, Inger Robertson i digiSpor

(30.11.2016)

Å jobbe recoveryorientert innebærer å ha brukeren i sentrum hele veien, mener professor Bengt Karlsson ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Les intervju i digiSpor med professor Bengt Karlsson

(30.11.2016)

Kommunene har både et ansvar og en forpliktelse til å drive rusbehandling. Se forelesning ved Asbjørn Larsen, RIO og Kari Hjertholm Danielsen, KoRusNord

(30.11.2016)

Min jobb er å hjelpe pasienten til å bli kaptein på livets skute, sier psykolog Bjørn Wormnes.

Les om saken i digispor

(30.11.2016)

Tromsø kommune er en av pilotkommunene til Helsedirektoratet, og har fått midler fra direktoratet for å innføre FIT i tjenesten.

Les intervju med kommunepsykolog Tone Sedolfsen i digiSpor

(30.11.2016)

Stangehjelpa har «en dør inn», og er en tjeneste for alle med rus eller psykiske problemer i Stange kommune.

Se film fra foredrag v/Lotta Sjåfjell, 

(30.11.2016)

- Oppsøkende tjenester er en viktig brikke innenfor tidlig intervensjonsarbeid rettet mot ungdom. Dette sier spesialkonsulent Henning Pedersen, KoRus-Oslo.

Se film fra foredraget på "Te ka slags nøtte"

(30.11.2016)

- Det som kjennetegner disse barna er at de tar et sterkt omsorgsansvar for foreldrene, og håper at mor og far skal slutte å ruse seg, sier klinisk sosionom Aase Sundfær.

Se film fra foredrag på "Te ka slags nøtte".

(30.11.2016)

Det tverrfaglige samarbeidet rundt et «Tryggere Uteliv» i Bodø kommune er nøkkelen til en helhetlig alkoholpolitikk.

I digiSpor forteller servicekonsulent Linda Rostad om dette arbeidet

(30.11.2016)

De siste årene har skjenkebevillinger blir gitt til steder som kinoer, frisørsalonger, gårdsutsalg, etc.
Les intervju med Mina Gerhardsen, Actis
Se foredrag: Mina Gerardsen, Actis - "Te ka slags nøtte?"

(30.11.2016)

Vår viktigste oppgave er å hjelpe kommunene til å handle, og til å iverksette gode, kunnskapsbaserte tiltak, sier områdedirektør ved FHI, Knut Inge Klepp. Les om arbeidet med å fremme en bedre folkehelse i digiSpor

(30.11.2016)

KoRus-Nord ønsker kontakt med kommuner som ennå ikke har tatt i bruk Ungdata og kommuner som er klar for andre gangs gjennomføring av Ungdata.

(08.11.2016)

Temaet i denne utgaven er brukermedvirkning, et aktuelt tema for både KoRus og de som mottar våre tjenester.

Til Rusfag 2 - 2016

(31.10.2016)

Fikk du ikke med deg årets "Te ka slags nøtte"? Her kan du se film fra plenumsforedragene!

(12.10.2016)

I dette nummeret av Spor har vi valgt å blant annet fokusere på brukermedvirkning og bedringsprosesser. 

Her kan du lese Spor 3/2016 i Digi-format

(29.09.2016)

Målet for ordningen er økt kompetanse og forståelse for effektive virkemidler i det lokale rusmiddelforebyggende arbeidet i kommunene

(24.08.2016)

Ungdata 2016 er en oppdatering av de nasjonale ungdatarapportene som er utgitt årlig siden 2013.

Ungdata har også lansert nye nettsider: ungdata.no

(24.08.2016)

Årets tema er vennskap

Tid: 16. november 2016, 09.30 – 16.30 i Oslo
Påmeldingsfrist: 15. oktober 2016

(22.08.2016)

Ny varslingskanal for doping i idretten! Varslingskanalen sikrer anonymiteten og sikkerheten til den som varsler.

Les mer om "Dopingvarsel" 

(22.08.2016)

De siste ti årene har rundt 260 mennesker mistet livet hvert år som følge av overdose etter inntak av narkotika.

Les om Nasjonal overdosestrategi

(08.08.2016)

Alta ungdomsskole setter rusforebygging på dagsorden gjennom bruk av «Støttemateriellet for rusforebygging i skolen».

Les om samarbeidet mellom Alta ungdomsskole og KoRus-Nord

(08.08.2016)

"Rusforebygging og folkehelsearbeid i skolen" er et nytt kurstilbud utviklet av KoRus-Nord. Kurset er knyttet opp til Ungdata.

Les om kurstilbudet i SPOR 2/2016

(25.07.2016)

Dette viser en undersøkelse gjennomført blant norske studenter i 2016.

Les om undersøkelsen i Spor 2/2016

(16.06.2016)

Vi vil at politikerne skal se sammenhengen mellom trygge oppvekstvilkår og en ansvarlig alkoholpolitikk.

Les om KoRus-Midt sitt arbeid med Ansvarlig alkoholhåndtering i kommunene

(16.06.2016)

Nordland fagskole i helse- og sosialfag er nå ferdig med puberteten, og står støtt på egne voksne, faglige ben som en naturlig del av utdanningssystemet.

Les om Fagskoleutdanningen i Spor 2/2016

(16.06.2016)

Elevene er overrasket over tallene for alkoholvaner, og kjønnsforskjellene når det gjelder psykiske plager.

Les mer om elevenes arbeid med Ungdata-resultatene i Narvik VGS

(16.06.2016)

I Nord-Norge har 16 kommuner søkt om tilskudd til å starte opp eller videreføre sin sastsing på Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI).

Les saken i Spor 2/2016

(14.06.2016)

En evaluering av opplæringsprogrammet Tidlig inn viser at dette er et hensiktsmessig virkemiddel for å øke kunnskapen og kompetansen til kommunalt ansatte.

Les saken i Spor 2/2016

(14.06.2016)

I Saltdal kommune har ansatte fått opplæring i mteoden Trygghetssirkelen, eller Circle of Security (COS).

Les saken i Spor 2/2016

(14.06.2016)

Datoene for den 16. "Te ka slags nøtte?" konferansen er 12.-13. oktober. Brukermedvirkning, samarbeid og kommunefokus er tre sentrale stikkord for  årets konferanse. Konferansen er fulltegnet.

(13.06.2016)

Høsten 2016 tilbyr KoRus-Nord opplæring i Motiverende Intervju - og det arrangeres seminar etter kartlegging med BrukerPlan.

Gå til: Kurs og Konferanser

(01.06.2016)

Med kunnskap om hva som skaper trygg tilknytning mener psykologene Brandtzæg og Torsteinson at man også kan jobbe forebyggende.

Les saken i Spor 2/2016

(01.06.2016)

Etter deltakelse i opplæringsprogrammet Tidlig inn har Lenvik kommune fått på plass rutiner, en god tiltakskjede og et godt samarbeid mellom etatene.
Les saken i Spor 2/2016

(26.05.2016)

Fagartikkelen Moderne oppvekst på boks: Om dataspill, unge, identitet og læring av Stian Overå, KoRus-Øst, er en av mange fagartikler i årets Rusfag Artikkelsamling.

Gå til Rusfag 1/2016

(26.05.2016)

I denne utgaven av Spor får du innblikk i en rekke viktige satsinger som foregår på rusfeltet i Nord-Norge.

Her kan du lese Spor 2/2016 i Digi-format

(26.05.2016)

Målet med tilskuddet er å styrke kvalitet og kompetanse i det helhetlige og tverrfaglige kommunale arbeidet innen psykisk helse og rus, samt vold- og traumefeltet.

(18.05.2016)

RKBU Nord, RKBU Midt-Norge, RKBU Vest og RBUP Øst og Sør har laget en felles nettportal. På rbup.no finner man blant annet lenker til de enkelte sentrene, samt en felles blogg.
Gå til rbup.no

(09.05.2016)

Vi vil at alle som jobber med unge mennesker skal lære seg å identifisere selvmordsfare, sier Ann-Jorid Møller i Vivat.
Les om saken i SPOR

(02.05.2016)

Terskelen for å komme hit skal være lav. Vi jobber aktivt for å fremme verdier som likeverd, toleranse og fellesskap, sier daglig leder Jorid Ivarjord.
Les saken i SPOR

(25.04.2016)

Fire ulike kompetansemiljøer i Nord-Norge har innledet et samarbeid for å styrke tjeneste- tilbudet til kommunene i nord. Samarbeidsforumet har fått navnet Kompetanselederforum Nord.
Les saken i SPOR

(18.04.2016)

RVTS Nord har sammen med UIT, Campus Narvik, utviklet et e-læringskurs for ansatte i barnehage og skole.
Les om E-læringskurset

(11.04.2016)

"Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014– 2017» beskriver 45 ulike tiltak.
Les om handlingsplanen i SPOR

(11.04.2016)

Temaet har langt større fokus i dag enn for bare få år siden, både blant en rekke engasjerte lærere, pedagoger i barnehagene og ikke minst de ansatte i barnevernet.
Les saken i SPOR

(04.04.2016)

Hva skjer med barn av rusmisbrukere, når de selv blir foreldre? Hvordan preges barn når de i sine første leveår har hatt foreldre med rus- eller psykiske problemer rundt seg? 
Les saken i SPOR

(29.03.2016)

Våger vi å se barna som er utsatt for vold eller seksuelle overgrep, spør psykologspesialist Astrid Nygård, KoRus-Nord.
Les kommentaren i SPOR

(29.03.2016)

Familiesenteret i Bodø kommune har gjennomført forebyggende kurs for vordende foreldre eller småbarnsforeldre som selv er vokst opp med vold i nære relasjoner.
Les om dette i SPOR

(28.03.2016)

950 kommuneansatte i Tromsø har fått kurs i den danske BTI-modellen. Hensikten er nettopp å få de til å gjøre det som bokstavene i modellnavnet sier: Bedre Tverrfaglig Innsats.
Les om saken i SPOR

(16.03.2016)

Idrett Mot Rus samlet 115 deltakere fra hele Nord-Norge. Et  arrangement gjennomført av Cafe Exit og mange gode hjelpere. Slike arrangementer bidrar til at flere får en bedre hverdag. 

(15.03.2016)

Overraskende mange gravide forteller om vold i egen oppvekst, sier jordmor Liv Kristin Olsen i Bodø kommune. Hun tilbyr tidlig samtale i svangerskapet til alle gravide i kommunen. Prosjektet er støttet av midler for kommunalt rusarbeid.
Les saken i SPOR

(15.03.2016)

I halvannet år har jordmødrene ved Sonjatun fødestue på Storslett i Nordreisa kommune systematisk brukt tre ulike kartleggingsverktøy for å fange opp depresjon, rusmisbruk eller vold i nære relasjoner hos gravide og småbarnsforeldre.
Les saken i SPOR

(15.03.2016)

Gjennom Modellkommuneforsøket har de innført systematiske oppstartsamtaler i barnehagen.
Les saken i SPOR

(11.03.2016)

SPOR kan nå også leses som digitalt magasin som passer på alle enheter! Abonnenter av SPOR vil fortsatt motta papirutgaven i posten.

Gå direkte til SPOR

(03.03.2016)

Helsedirektoratet har utarbeidet nye retningslinjer for Avrusning og Behandling og rehabilitering.

(01.02.2016)

Målet for ordningen er å redusere antall overdoser og overdosedødsfall i kommunen.

Søknadsfrist: 15.2.2016

(01.02.2016)

Tilskuddet skal stimulere til samordning av kommunalt rus-, kriminalitets-, og voldsforebyggende arbeid. 

Søknadsfrist: 18.03.2016

(01.02.2016)

Tilskuddet skal bidra til helhetlig og koordinert innsats overfor barn, unge og familier det er knyttet bekymringer til.

Søknadsfrist: 20.02.2016
(22.01.2016)

Ønsker du en introduksjon i metoden Motiverende intervju? Da har du mulighet allerede 11.-12. februar - i Harstad!

(14.01.2016)

Forebyggende familieteam ved UNN er et helhetlig tilbud til gravide og familier med barn i alderen 0-6 år der en eller begge foreldre sliter med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet. 

(14.01.2016)

I samarbeid med KoRus-Nord starter kommunene Evenes, Tjeldsund og Skånland denne uken opp med opplæringsprogrammet Tidlig inn. 

(14.01.2016)

Helsedirektoratet har publisert flere tilskuddsordninger som er aktuelle for rusfeltet.

Søknadsfristen er allerede i februar 2016 

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: 040471
(Skriv inn koden over.)