Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Ungdata - Et nyttig verktøy i forbedring av oppvekstforhold

"Både politikere og skoleadministrasjon ønsker å vite mer om hvordan våre ungdommer har det, og resultatene hjelper oss å se utviklingen over tid. "

-  Vi bruker ungdataundersøkelsen aktivt i arbeidet med de unge. Resultatene gir oss et godt grunnlag for forbedring av oppvekstforholdene.

Det sier Marlene Blomstereng Karlsen, folkehelserådgiver i Meløy kommune. Denne kommunen i Nordland er en av 220 distriktskommuner som har gjennomført Ungdata flere ganger. Undersøkelsen ble gjennomført i hele Nordland fylke i ungdomsskolen og i videregående skole, både i 2013, 2015 og 2019.

Resultater fra kommunen er en del av studien som nylig resulterte i rapporten Ungdata. Ung i Distrikts-Norge, der forskere har brukt datamaterialet til å sammenligne distriktsungdom og ungdom fra mer sentrale områder i landet.

Holdninger til rus og trafikk

I 2019 ble Ungdata gjennomført også på mellomtrinnet i Meløy, i tillegg til på ungdoms- og videregående klassetrinn.

-      For oss er Ungdata veldig nyttig. Resultatene gjør at vi kan sammenligne våre elever med ungdom fra andre kommuner, både nabokommuner, i regionen og nasjonalt. Dette materialet gir oss dessuten en unik mulighet til å følge ulike utviklingstrekk over tid, fortsetter Blomstereng Karlsen.

Det som overrasket henne mest blant de lokale resultatene i 2019, var de unges holdninger til rus og trafikk:

-      Ungdata viste at 14 prosent av elevene våre på videregående skole oppgir at de har kjørt motorisert kjøretøy når de har drukket alkohol. Og hele 20 prosent rapporterer at de har vært passasjer når føreren var alkoholpåvirket. Det er en altfor høy andel, og dette skal vi ta tak i, fortsetter hun.

Disse holdningene er ikke unike for ungdom fra Meløy kommune. Også andre kommuner som velger tilleggsspørsmål om trafikk og rus, får liknende resultater. Den nye Ungdata-rapporten viste dessuten at når en sammenligner ungdom fra små kommuner og unge fra mer sentrale strøk, så er det overraskende mange likhetstrekk i oppvekstforhold og livskvalitet: http://www.forebygging.no/Aktuelt/Unge-pa-bygda-under-lupen-i-ny-Ungdata-rapport/

Færre opplever mobbing

Folkehelserådgiveren er glad for at en også kunne lese noe positivt ut av den siste Ungdata-undersøkelsen i Meløy.

-      Ja, heldigvis ser vi at andelen unge på ungdomstrinnet som opplever mobbing, har gått ned. Det synes vi er veldig positivt. Likevel ser vi at elevene våre på videregående skole fortsatt opplever mer mobbing enn snittet for landet, og det er en utfordring som vi bør ta tak i, sier hun.

I Meløy har en etablert en arbeidsgruppe rundt undersøkelsen, der også ungdomsrådet deltar i oppfølgingsarbeidet:

-      I august 2019 deltok arbeidsgruppa på erfaringsseminar på Fauske i regi av KoRus-Nord, sammen med flere nordlandskommuner. Vi har også laget en sammenfatning av resultatene som ungdommene selv presenterte for strategisk ledelse, formannskapet og kommunestyret, sier Blomstereng Karlsen.

Færre deltar i fritidsaktiviteter

I Meløy ser en at andelen som oppgir å delta i organiserte fritidsaktiviteter er lavere her, enn gjennomsnittet i landet ellers, og dette gjelder alle skolenivå.

- Vi vet ikke hvorfor det er slik. På nyåret i år gjennomførte vi derfor en medvirkningsprosess sammen med ungdomsrådet. Her jobbet vi med å undersøke hva ungdom faktisk gjør på fritiden. Vi spurte ungdommene om hva de tror ligger bak resultatene, og de har gitt oss svar som vi tar med seg videre i det politiske arbeidet.

Ifølge folkehelserådgiveren har målet hele tiden vært å lære mer om hvordan kommunen kan legge bedre til rette for tilbud som er interessante for de unge.

De unge ser nytten

Også ungdommene i kommunen, ser nytten av å delta i Ungdata-undersøkelsen. Sunniva Pettersen (15), medlem av Meløy kommunes ungdomsråd og elev ved Glomfjord skole, sier dette:

– Jeg synes ungdataundersøkelsen er viktig for at voksne skal få vite hvordan ungdom har det, og fordi resultatene kan brukes for å gjøre ting enda bedre for oss unge. De fleste elevene i Meløy er positive til Ungdata, og setter fokus på oss som gruppe. Jeg tror Ungdata bidro til at politikerne bevilget mer penger til ungdomsklubb, sier hun.

Også Julie Kvarv (17), leder av ungdomsrådet og elev ved Meløy videregående skole, mener kommunen gjennom Ungdata får et bilde av hvor utbredt ulike utfordringer er.

-      Det er bra at kommunen kan sammenligne seg med andre kommuner, fylket og Norge. Det setter i gang flere prosesser i kommunen, slik at vi kan undersøke videre hva som er lurt å jobbe med. Når resultatene kommer får ungdommene se disse og selv tenke over ting. Jeg tror for eksempel mange tenkte en del rundt resultatene som handlet om kjøring og rus, og lurte nok på hvorfor det er så mange hos oss som har kjørt i alkoholpåvirket tilstand, sier hun.

 

 

Ny rapport: «Ungdata. Ung i Distrikts-Norge» er utarbeidet av Ungdata-seksjonen ved NOVA, Oslo MET, skrevet på oppdrag fra Distriktssenteret – kompetansesenter for distriktsutvikling.

Her har forskere for første gang benyttet Ungdata-materialet til å sammenligne distriktsungdom og ungdom fra mer sentrale områder. Ungdata-undersøkelsen består av de samme spørsmålene om ungdoms liv, og gjennomføres over hele landet.

I rapporten blir svarene til ungdomsskoleelever bosatt i de 220 minst sentralt beliggende kommunene i Norge, sammenlignet med ungdom som bor i mer sentrale kommuner. Sentralitet måles her i antall arbeidsplasser og serviceinstitusjoner som kan nås i løpet av en 90 minutters kjøretur.

Datamaterialet omfatter svar fra rundt 19.500 ungdomsskoleelever fra de minst sentrale delene av landet, som sammenlignes med svar fra nærmere 136.000 ungdommer i mellomsentrale og sentrale kommuner.

Les NOVA-rapport 3/20 >> Ungdata. Ung i Distrikts-Norge.

Tekst og foto: Trude Aalmen

Aktuelle saker

(23.02.2021)

Digital konferanse 28. og 29. april

KoRus-Midt er en av hovedarrangørene av Ruskonferansen 2021. KS deler ut kommunerusprisen på konferansen.

(19.01.2021)

I artikkelen «Bakkebyråkrater er våre kamerater» beskriver Kristin Buvik, forsker ved FHI, hvordan det kan være en lang vei mellom lov og virkelighet. 

(12.01.2021)

Denne artikkelen handler om hvordan kommunen kan legge til rette for at ordningen skal fungere best mulig.

:av Kari Hjertholm Danielsen (2021), KoRus Nord

(08.01.2021)

Denne artikkelen forsøker å tydeliggjøre kommunenes rolle i pakkeforløpene.

: av Siv Maude og Kari Hjertholm Danielsen, KoRus-Nord

(06.01.2021)

Flere kommuner i Nord-Norge ønsker mer kompetanse om psykisk helse, rusmidler og vold i svangerskap og småbarnstid.

(05.01.2021)

Prosjektet Tilgjengelig rusbehandling for ungdom, hadde som mål å få til tverretatlig og samtidig oppfølging og behandling for unge med avhengighetsproblematikk.

(17.12.2020)

Regjeringens pårørendestrategi og handlingsplan, skal bidra til at pårørende blir anerkjent som en ressurs.

(01.12.2020)

Helsedirektoratet har utlyst tilskudd til kommunalt rusarbeid for 2021, med søknadsfrist 10. februar 2021. Det er Fylkesmennene som forvalter tilskuddsordningen. 

(29.10.2020)

KoRus-Nord har ledig to stillinger som seniorrådgiver!

Her søker du: Webcruiter.no 
Søknadsfrist: 19. november 2020. 

(28.10.2020)

Helsedirektoratet har lansert en kampanje som har til hensikt å gi unge nøytral og faktabasert informasjon om cannabis. weedensenteret.no

(14.10.2020)

I SPOR 1/2020 kan du lese intervjuer med foredragsholderne på "Te ka slags nøtte?" 2020. De forteller om rustematikk knyttet til spørsmål omkring både vold, selvmord, folkehelse og psykisk helse.
Åpne magasinet 

(10.10.2020)

Lenken til webinaret og digitalt konferansemagasin SPOR, publiseres her 14.10.2020 kl 0930.

(07.10.2020)

Forebygging.no/skole tilbyr informasjon og fagstoff om folkehelsearbeid og rusmiddelforebygging i skolen.

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: 18k27m
(Skriv inn koden over.)