Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Ungdata - Et nyttig verktøy i forbedring av oppvekstforhold

"Både politikere og skoleadministrasjon ønsker å vite mer om hvordan våre ungdommer har det, og resultatene hjelper oss å se utviklingen over tid. "

-  Vi bruker ungdataundersøkelsen aktivt i arbeidet med de unge. Resultatene gir oss et godt grunnlag for forbedring av oppvekstforholdene.

Det sier Marlene Blomstereng Karlsen, folkehelserådgiver i Meløy kommune. Denne kommunen i Nordland er en av 220 distriktskommuner som har gjennomført Ungdata flere ganger. Undersøkelsen ble gjennomført i hele Nordland fylke i ungdomsskolen og i videregående skole, både i 2013, 2015 og 2019.

Resultater fra kommunen er en del av studien som nylig resulterte i rapporten Ungdata. Ung i Distrikts-Norge, der forskere har brukt datamaterialet til å sammenligne distriktsungdom og ungdom fra mer sentrale områder i landet.

Holdninger til rus og trafikk

I 2019 ble Ungdata gjennomført også på mellomtrinnet i Meløy, i tillegg til på ungdoms- og videregående klassetrinn.

-      For oss er Ungdata veldig nyttig. Resultatene gjør at vi kan sammenligne våre elever med ungdom fra andre kommuner, både nabokommuner, i regionen og nasjonalt. Dette materialet gir oss dessuten en unik mulighet til å følge ulike utviklingstrekk over tid, fortsetter Blomstereng Karlsen.

Det som overrasket henne mest blant de lokale resultatene i 2019, var de unges holdninger til rus og trafikk:

-      Ungdata viste at 14 prosent av elevene våre på videregående skole oppgir at de har kjørt motorisert kjøretøy når de har drukket alkohol. Og hele 20 prosent rapporterer at de har vært passasjer når føreren var alkoholpåvirket. Det er en altfor høy andel, og dette skal vi ta tak i, fortsetter hun.

Disse holdningene er ikke unike for ungdom fra Meløy kommune. Også andre kommuner som velger tilleggsspørsmål om trafikk og rus, får liknende resultater. Den nye Ungdata-rapporten viste dessuten at når en sammenligner ungdom fra små kommuner og unge fra mer sentrale strøk, så er det overraskende mange likhetstrekk i oppvekstforhold og livskvalitet: http://www.forebygging.no/Aktuelt/Unge-pa-bygda-under-lupen-i-ny-Ungdata-rapport/

Færre opplever mobbing

Folkehelserådgiveren er glad for at en også kunne lese noe positivt ut av den siste Ungdata-undersøkelsen i Meløy.

-      Ja, heldigvis ser vi at andelen unge på ungdomstrinnet som opplever mobbing, har gått ned. Det synes vi er veldig positivt. Likevel ser vi at elevene våre på videregående skole fortsatt opplever mer mobbing enn snittet for landet, og det er en utfordring som vi bør ta tak i, sier hun.

I Meløy har en etablert en arbeidsgruppe rundt undersøkelsen, der også ungdomsrådet deltar i oppfølgingsarbeidet:

-      I august 2019 deltok arbeidsgruppa på erfaringsseminar på Fauske i regi av KoRus-Nord, sammen med flere nordlandskommuner. Vi har også laget en sammenfatning av resultatene som ungdommene selv presenterte for strategisk ledelse, formannskapet og kommunestyret, sier Blomstereng Karlsen.

Færre deltar i fritidsaktiviteter

I Meløy ser en at andelen som oppgir å delta i organiserte fritidsaktiviteter er lavere her, enn gjennomsnittet i landet ellers, og dette gjelder alle skolenivå.

- Vi vet ikke hvorfor det er slik. På nyåret i år gjennomførte vi derfor en medvirkningsprosess sammen med ungdomsrådet. Her jobbet vi med å undersøke hva ungdom faktisk gjør på fritiden. Vi spurte ungdommene om hva de tror ligger bak resultatene, og de har gitt oss svar som vi tar med seg videre i det politiske arbeidet.

Ifølge folkehelserådgiveren har målet hele tiden vært å lære mer om hvordan kommunen kan legge bedre til rette for tilbud som er interessante for de unge.

De unge ser nytten

Også ungdommene i kommunen, ser nytten av å delta i Ungdata-undersøkelsen. Sunniva Pettersen (15), medlem av Meløy kommunes ungdomsråd og elev ved Glomfjord skole, sier dette:

– Jeg synes ungdataundersøkelsen er viktig for at voksne skal få vite hvordan ungdom har det, og fordi resultatene kan brukes for å gjøre ting enda bedre for oss unge. De fleste elevene i Meløy er positive til Ungdata, og setter fokus på oss som gruppe. Jeg tror Ungdata bidro til at politikerne bevilget mer penger til ungdomsklubb, sier hun.

Også Julie Kvarv (17), leder av ungdomsrådet og elev ved Meløy videregående skole, mener kommunen gjennom Ungdata får et bilde av hvor utbredt ulike utfordringer er.

-      Det er bra at kommunen kan sammenligne seg med andre kommuner, fylket og Norge. Det setter i gang flere prosesser i kommunen, slik at vi kan undersøke videre hva som er lurt å jobbe med. Når resultatene kommer får ungdommene se disse og selv tenke over ting. Jeg tror for eksempel mange tenkte en del rundt resultatene som handlet om kjøring og rus, og lurte nok på hvorfor det er så mange hos oss som har kjørt i alkoholpåvirket tilstand, sier hun.

 

 

Ny rapport: «Ungdata. Ung i Distrikts-Norge» er utarbeidet av Ungdata-seksjonen ved NOVA, Oslo MET, skrevet på oppdrag fra Distriktssenteret – kompetansesenter for distriktsutvikling.

Her har forskere for første gang benyttet Ungdata-materialet til å sammenligne distriktsungdom og ungdom fra mer sentrale områder. Ungdata-undersøkelsen består av de samme spørsmålene om ungdoms liv, og gjennomføres over hele landet.

I rapporten blir svarene til ungdomsskoleelever bosatt i de 220 minst sentralt beliggende kommunene i Norge, sammenlignet med ungdom som bor i mer sentrale kommuner. Sentralitet måles her i antall arbeidsplasser og serviceinstitusjoner som kan nås i løpet av en 90 minutters kjøretur.

Datamaterialet omfatter svar fra rundt 19.500 ungdomsskoleelever fra de minst sentrale delene av landet, som sammenlignes med svar fra nærmere 136.000 ungdommer i mellomsentrale og sentrale kommuner.

Les NOVA-rapport 3/20 >> Ungdata. Ung i Distrikts-Norge.

Tekst og foto: Trude Aalmen

Aktuelle saker

(26.06.2020)

KoRus-Nord tilbyr opplæring til kommuner. Undervisningstilbudet tilpasses kommunens ønsker og behov.

(15.06.2020)

KoRus-Nord tilbyr opplæring i bruk av kartleggingsverktøyene AUDIT og DUDIT. Dette er verktøy for identifisering av alkoholbruk og av problemer med narkotiske stoffer og/eller legemidler. 

(15.06.2020)

Konferansen har 20 års-jubileum! Tema i år er "Rus og vold i et samfunnsperspektiv" og "Å leve - om selvmord og selvmordsforebygging".

(15.06.2020)

Rapporten viser kommunenes beskrivelse av konsekvensene av koronasituasjonen for målgruppene til kommunalt psykisk helse og rusarbeid.
Les mer på kommunetorget.no

(04.06.2020)

Regionalt opplæringsteam for Tidlig inn i Nord-Norge har kartlagt hvordan gravide, spe- og småbarn og familier i risikosonen har blitt fulgt opp og ivaretatt i nordnorske kommuner.

(29.05.2020)

Det er nå tre år siden Ungdata ble gjennomført i Troms og Finnmark, både i kommuner og i videregående skoler. Våren 2021 er det mulighet for å gjennomføre kartleggingen på nytt.

(28.05.2020)

Mange brukerorganisasjoner har jobbet mye og tenkt nytt rundt ettervern under pandemien. Det har også brukerorganisasjonen Marborg i Narvik gjort med sitt fokus på aktivitet og nettverk.

(28.05.2020)

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og Helse Norge tilbyr informasjon på flere språk

(27.05.2020)

I løpet av sommeren 2020 skal kommunepolitikerne vedta nye alkoholpolitiske handlingsplaner. 

(27.05.2020)
KoRus-Nord legger til rette for at alle kommuner i Nord-Norge skal få gjennomført kartlegging med BrukerPlan i 2020. 
(27.05.2020)

Helsedirektoratet har kommet med oppdaterte veiledere for smittevern i barnehager, barne- og ungdomsskolen og videregående våren 2020, etter koronautbruddet (covid-19).

(27.05.2020)

Med en 5-10 minutters opplæringssesjon kan brukere, familie, venner og andre som har tilknytning til steder hvor overdoser forekommer, være rustet til å gjennomføre nødhjelp. 

(20.05.2020)

Flere av kompetansetilbudene som KoRus-Nord tilbyr ansatte i kommunene, er nå gjort om til nettbaserte kurs og forelesninger. 

(20.05.2020)

En ny undersøkelse av fadderperioden ved UiT i 2019 viser at DebutUKA i stor grad bidrar til at studentene får seg venner og et sosialt nettverk.

(15.05.2020)

For å nå bedre ut til vår målgruppe, finner du nå KoRus-Nord også på Facebook.

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: x3xb5h
(Skriv inn koden over.)