Ungdata - Et nyttig verktøy i forbedring av oppvekstforhold

"Både politikere og skoleadministrasjon ønsker å vite mer om hvordan våre ungdommer har det, og resultatene hjelper oss å se utviklingen over tid. "

-  Vi bruker ungdataundersøkelsen aktivt i arbeidet med de unge. Resultatene gir oss et godt grunnlag for forbedring av oppvekstforholdene.

Det sier Marlene Blomstereng Karlsen, folkehelserådgiver i Meløy kommune. Denne kommunen i Nordland er en av 220 distriktskommuner som har gjennomført Ungdata flere ganger. Undersøkelsen ble gjennomført i hele Nordland fylke i ungdomsskolen og i videregående skole, både i 2013, 2015 og 2019.

Resultater fra kommunen er en del av studien som nylig resulterte i rapporten Ungdata. Ung i Distrikts-Norge, der forskere har brukt datamaterialet til å sammenligne distriktsungdom og ungdom fra mer sentrale områder i landet.

Holdninger til rus og trafikk

I 2019 ble Ungdata gjennomført også på mellomtrinnet i Meløy, i tillegg til på ungdoms- og videregående klassetrinn.

-      For oss er Ungdata veldig nyttig. Resultatene gjør at vi kan sammenligne våre elever med ungdom fra andre kommuner, både nabokommuner, i regionen og nasjonalt. Dette materialet gir oss dessuten en unik mulighet til å følge ulike utviklingstrekk over tid, fortsetter Blomstereng Karlsen.

Det som overrasket henne mest blant de lokale resultatene i 2019, var de unges holdninger til rus og trafikk:

-      Ungdata viste at 14 prosent av elevene våre på videregående skole oppgir at de har kjørt motorisert kjøretøy når de har drukket alkohol. Og hele 20 prosent rapporterer at de har vært passasjer når føreren var alkoholpåvirket. Det er en altfor høy andel, og dette skal vi ta tak i, fortsetter hun.

Disse holdningene er ikke unike for ungdom fra Meløy kommune. Også andre kommuner som velger tilleggsspørsmål om trafikk og rus, får liknende resultater. Den nye Ungdata-rapporten viste dessuten at når en sammenligner ungdom fra små kommuner og unge fra mer sentrale strøk, så er det overraskende mange likhetstrekk i oppvekstforhold og livskvalitet: http://www.forebygging.no/Aktuelt/Unge-pa-bygda-under-lupen-i-ny-Ungdata-rapport/

Færre opplever mobbing

Folkehelserådgiveren er glad for at en også kunne lese noe positivt ut av den siste Ungdata-undersøkelsen i Meløy.

-      Ja, heldigvis ser vi at andelen unge på ungdomstrinnet som opplever mobbing, har gått ned. Det synes vi er veldig positivt. Likevel ser vi at elevene våre på videregående skole fortsatt opplever mer mobbing enn snittet for landet, og det er en utfordring som vi bør ta tak i, sier hun.

I Meløy har en etablert en arbeidsgruppe rundt undersøkelsen, der også ungdomsrådet deltar i oppfølgingsarbeidet:

-      I august 2019 deltok arbeidsgruppa på erfaringsseminar på Fauske i regi av KoRus-Nord, sammen med flere nordlandskommuner. Vi har også laget en sammenfatning av resultatene som ungdommene selv presenterte for strategisk ledelse, formannskapet og kommunestyret, sier Blomstereng Karlsen.

Færre deltar i fritidsaktiviteter

I Meløy ser en at andelen som oppgir å delta i organiserte fritidsaktiviteter er lavere her, enn gjennomsnittet i landet ellers, og dette gjelder alle skolenivå.

- Vi vet ikke hvorfor det er slik. På nyåret i år gjennomførte vi derfor en medvirkningsprosess sammen med ungdomsrådet. Her jobbet vi med å undersøke hva ungdom faktisk gjør på fritiden. Vi spurte ungdommene om hva de tror ligger bak resultatene, og de har gitt oss svar som vi tar med seg videre i det politiske arbeidet.

Ifølge folkehelserådgiveren har målet hele tiden vært å lære mer om hvordan kommunen kan legge bedre til rette for tilbud som er interessante for de unge.

De unge ser nytten

Også ungdommene i kommunen, ser nytten av å delta i Ungdata-undersøkelsen. Sunniva Pettersen (15), medlem av Meløy kommunes ungdomsråd og elev ved Glomfjord skole, sier dette:

– Jeg synes ungdataundersøkelsen er viktig for at voksne skal få vite hvordan ungdom har det, og fordi resultatene kan brukes for å gjøre ting enda bedre for oss unge. De fleste elevene i Meløy er positive til Ungdata, og setter fokus på oss som gruppe. Jeg tror Ungdata bidro til at politikerne bevilget mer penger til ungdomsklubb, sier hun.

Også Julie Kvarv (17), leder av ungdomsrådet og elev ved Meløy videregående skole, mener kommunen gjennom Ungdata får et bilde av hvor utbredt ulike utfordringer er.

-      Det er bra at kommunen kan sammenligne seg med andre kommuner, fylket og Norge. Det setter i gang flere prosesser i kommunen, slik at vi kan undersøke videre hva som er lurt å jobbe med. Når resultatene kommer får ungdommene se disse og selv tenke over ting. Jeg tror for eksempel mange tenkte en del rundt resultatene som handlet om kjøring og rus, og lurte nok på hvorfor det er så mange hos oss som har kjørt i alkoholpåvirket tilstand, sier hun.

 

 

Ny rapport: «Ungdata. Ung i Distrikts-Norge» er utarbeidet av Ungdata-seksjonen ved NOVA, Oslo MET, skrevet på oppdrag fra Distriktssenteret – kompetansesenter for distriktsutvikling.

Her har forskere for første gang benyttet Ungdata-materialet til å sammenligne distriktsungdom og ungdom fra mer sentrale områder. Ungdata-undersøkelsen består av de samme spørsmålene om ungdoms liv, og gjennomføres over hele landet.

I rapporten blir svarene til ungdomsskoleelever bosatt i de 220 minst sentralt beliggende kommunene i Norge, sammenlignet med ungdom som bor i mer sentrale kommuner. Sentralitet måles her i antall arbeidsplasser og serviceinstitusjoner som kan nås i løpet av en 90 minutters kjøretur.

Datamaterialet omfatter svar fra rundt 19.500 ungdomsskoleelever fra de minst sentrale delene av landet, som sammenlignes med svar fra nærmere 136.000 ungdommer i mellomsentrale og sentrale kommuner.

Les NOVA-rapport 3/20 >> Ungdata. Ung i Distrikts-Norge.

Tekst og foto: Trude Aalmen

Aktuelle saker

(21.06.2022)

Kompetanse, samarbeid og samhandling i norske kommuner

En undersøkelse fra 73 norske BTI/BTS-kommuner. Det er med data fra 12 nordnorske kommuner i rapporten.

(20.06.2022)

Barn og unge er en prioritert målgruppe for programmet, som foregår i 2017-2027.

(01.06.2022)

Ungdata har vært gjennomført i videregeående skoler, ungdomstrinn og 5.-7. trinn (Ungdata Junior) i Nordland i 2022. 

Rapportene er nå sendt ut til kommuner/fylket.

(08.11.2021)

KORUS Nord tilbyr innføringskurs og fordypningskurs innen Motiverende intervju

(15.10.2021)

På KORUS Nord sin YouTube-kanal er foredragene fra konferansen tilgjengelig. 

(12.10.2021)

Les intervjuer om "Endring i alkoholbruk under pandemien", "Sosial ulikhet i oppvekst", "Kritisk blikk på brukermedvirkning", mm i fagmagasinet SPOR.

(27.09.2021)

Samlingen har fokus på erfaringsutveksling i BTS arbeidet. Det faglige innholdet vil være basert på innspill fra deltakerkommunene og kompetansesentrene. 

(27.09.2021)

Tradisjon tro, arrangeres konferansen 13. og 14. oktober 2021. Målgruppen er kommunalt ansatte som jobber innen psykisk helse-, rus-, vold- og traumefeltet. 

(27.09.2021)

Dette er tema for neste webinar om overdose, som arrangeres 6. oktober kl. 09.00-10.00. Målet med webinarrekken er å bidra til at så mange kommuner som mulig kommer i gang med overdoseforeforebyggende arbeid.

(27.09.2021)

Tidlig Inn er et opplæringsprogram for fagpersoner i kommunene som jobber med gravide og småbarnsforeldre i forhold til rus, psykisk helse og vold i nære relasjoner. 

(22.09.2021)

Buf.dir har utlyst nye prosjektmidler til BTS/BTI.

Obs! Kort søknadsfrist: 8. oktober 2021

(22.09.2021)

Ansatte i kommunale tjenester for psykisk helse og rus inviteres til fagdag i Kirkenes 26. oktober 2021

(20.08.2021)

Helsedirektoratet inviterer til webinar om brukermedvirkning innenfor rus og psykisk helse fredag 27. august.

(17.08.2021)

Da pandemien traff oss i mars 2020, ble mange ulike hjelpetilbud stengt ned. Hvordan påvirket dette den psykiske helsen til barn og unge? Dette er ett av temaene under årets "Te ka slags nøtte?" konferanse.

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: ra2uaw
(Skriv inn koden over.)