Oppsøkende tjenester: - Snart klar for 50-årsjubileum, men trues stadig av innsparinger

Lederne for Utekontakten i Tromsø og Bodø er bekymret for framtida til tjenesten, spesielt i Nord-Norge.

I Nord-Norge er tjenesten for oppsøkende sosialt ungdomsarbeid snart 50 år. Uteseksjonen i Oslo har i år feiret sitt 50-årsjubileum, mens Utekontaktene i Tromsø og Bodø, etablert i 1972-73, vil ha en slik markering om noen år. De ansatte i de oppsøkende tjenestene mener det aldri før har vært mer bruk for denne tjenesten. Målet til tjenesten er å finne de ungdommene som ikke søker hjelp, og som faller helt eller delvis utenfor skole- og fritidsarenaen.

Bindeledd til andre tjenester

-     Behovet for oss som jobber oppsøkende har ikke blitt mindre, heller snarere tvert imot. De unge vi møter trenger støtte fra en trygg voksenkontakt, og vi er den eneste tjenesten som oppsøker og møter ungdommene der ute. Ofte kan vi komme inn med tidlig innsats for den enkelte, og hindre en svært negativ utvikling. Vi er et bindeledd mellom ungdommene og det øvrige hjelpeapparatet, og et viktig supplement til de andre faste tjenestene i kommunen, forteller Tone Bakke, leder av Utekontakten i Tromsø kommune.

Hun får støtte fra leder for Utekontakten i Bodø, Randi Helen Albertsen.

Ungdom i dag omtales gjerne som svært skikkelige og veltilpasset. Fra Ungdata-undersøkelsene vet vi at vel 80 prosent av de unge i ungdomsskolen og i den videregående skole rapporterer at de har det bra, de trives på skolen og har gode relasjoner til venner og foreldre. Likevel, de to lederne mener det er behov for å nyansere dette bildet:

Møter ungdom der de er

-     Det er en god del unge som faller utenfor karakteristikken «generasjon prestasjon». De ungdommene vi møter har det ofte temmelig dårlig, og de er heller ikke så synlige. Derfor må vi nå dem på andre måter, nemlig oppsøke dem aktivt. Vårt mål er å skape tillit og en god dialog, og holde kontakten over tid, forklarer Albertsen.

-     Hvor møter dere ungdommene? Tida der ungdom «henger på hjørnet» er vel forbi?

-     I Bodø er gatehjørnet erstattet av kjøpesenter og handlegater, men metoden vi jobber etter er fortsatt å etablere kontakt gjennom direkte møter. På en måte gjelder fortsatt «gatehjørnet», men nå i vid forstand. Vi jobber på de arenaene som gjelder for ungdommene, både på kjøpesentre, biblioteket og på ulike digitale plattformer. Utfordringer med psykisk helse, ensomhet og fattigdom gir andre uttrykk nå enn før, men behovet for tilhørighet blant disse unge er fortsatt stort, understreker Albertsen.

Truet fagmiljø i nord

Å etablere en oppsøkende tjeneste i kommunene var en relativt stor politisk satsing på 70-, 80- og 90-tallet, godt støttet av datidens Rusmiddeldirektorat. Dette fagfeltet fikk prioritet også på grunn av forebygging rundt spredning av HIV og Aids. Spesielt ble det bygd opp et sterkt fagmiljø i Oslo. På denne tiden var alle ansatte fra de oppsøkende tjenestene i nord-norske kommuner på fagsamlinger i regionen to ganger i året.

I dag gjenstår to årlige samlinger i Storbynettverket. Her deltar kun lederne i de største byene, samt ansatte fra LOSU (Landsorganisasjonen for sosialt oppsøkende ungdomsarbeid), som ikke lengre får statlig støtte til drift. I Nord-Norge finner vi nå Utekontakten bare i Alta, Hammerfest, Tromsø, Hadsel, Bodø og Rana. Mange steder har fritidstilbudet for de unge vært utsatt for innsparing og nedbygging. Ikke minst gjelder dette ungdoms- og fritidsklubber.

-     De oppsøkende tjenestene har de siste ti-årene mistet ressurser i mange kommuner i Nord-Norge. Mange steder er tjenesten nedlagt. I Bodø og Tromsø jobber vi for å ha feltarbeidere ute et par kvelder i uka. I tillegg tilbyr vi en åpen tjeneste på dagtid, og delvis i helga, forteller lederne.

Behovet finnes hos de unge

Antall ansatte i Bodø har gått noe ned siden 90-tallet, og teller i dag fem. I Tromsø har antall stillinger stort sett vært det samme de siste 45 årene, og det til tross for at innbyggertallet nesten er fordoblet.

-     Dette er svært beklagelig fordi vi vet at behovet hos ungdommene er der. Vi får heller ikke anledning til å dele det siste innen fagfeltet, som erfaringer fra internasjonalt oppsøkende arbeid. Metoden vi jobber etter blir stadig forbedret, og det som skjer er at tilbudet og fagkompetansen forvitres der tjenesten bygges ned, understreker Bakke.

Utekontaktene i Tromsø og Bodø støtter seg på det solide fagmiljøet i Storbynettverket, men savner en ny statlig satsning for hele landet. I november hentet de to kursledere fra Uteseksjonen i Oslo, slik at 20 ansatte i Tromsø kommune kunne få opplæring og oppdatert kunnskap i hasjavvenning. På dette kurset ønsket også ansatte fra mindre kommuner i Nord-Norge å delta, noe som ifølge Bakke og Albertsen viser at kompetansebehovet på området er stort.

STORBYNETTVERK: Disse deltok på møtet storbynettverket i Tromsø i november: Foran (f.v): Benedicte Engøy, Uteteamet i Drammen, Grethe Elisabeth Tangen, Bydelsutekontaktene i Oslo, Camilla Wright, Uteseksjonen i Trondheim, Randi Helen Albertsen, Utekontakten i Bodø. Vebjørn Brækken, Uteseksjonen i Trondheim. Bak (f.v.): Pål Grav, Uteseksjonen i Oslo, Børge Erdal, Uteseksjonen i Oslo, Kim Nesse, Utekontakten i Stavanger, Joachim Bjerkvik, Utekontakten i Bergen, Tone Bakke, Utekontakten i Tromsø, og Steinar Skaug, Utekontakten i Bergen. Ikke til stede på bildet: Tone Isaksen, enhet Tverrfaglig Ressurs, Tromsø.

Tekst: Trude Aalmen

 

Oppsøkende tjeneste kan redusere sosial ulikhet (forebygging.no)

- «Oppsøkende sosialt ungdomsarbeid kan minske sosial ulikhet i helse ved å identifisere og komme i posisjon til levekårsutsatte barn og unge tidlig, og bedre deres mulighet for aktiv deltakelse på skole, fritid og i eget liv. Dette kan bidra til å forebygge problemutvikling hos ungdommen og fremme deres helse.» Kilde: Anna Opland Stenersen, Oppsøkende arbeid er helsefremmende 2016. 

Aktuelle saker

(21.06.2022)

Kompetanse, samarbeid og samhandling i norske kommuner

En undersøkelse fra 73 norske BTI/BTS-kommuner. Det er med data fra 12 nordnorske kommuner i rapporten.

(20.06.2022)

Barn og unge er en prioritert målgruppe for programmet, som foregår i 2017-2027.

(01.06.2022)

Ungdata har vært gjennomført i videregeående skoler, ungdomstrinn og 5.-7. trinn (Ungdata Junior) i Nordland i 2022. 

Rapportene er nå sendt ut til kommuner/fylket.

(08.11.2021)

KORUS Nord tilbyr innføringskurs og fordypningskurs innen Motiverende intervju

(15.10.2021)

På KORUS Nord sin YouTube-kanal er foredragene fra konferansen tilgjengelig. 

(12.10.2021)

Les intervjuer om "Endring i alkoholbruk under pandemien", "Sosial ulikhet i oppvekst", "Kritisk blikk på brukermedvirkning", mm i fagmagasinet SPOR.

(27.09.2021)

Samlingen har fokus på erfaringsutveksling i BTS arbeidet. Det faglige innholdet vil være basert på innspill fra deltakerkommunene og kompetansesentrene. 

(27.09.2021)

Tradisjon tro, arrangeres konferansen 13. og 14. oktober 2021. Målgruppen er kommunalt ansatte som jobber innen psykisk helse-, rus-, vold- og traumefeltet. 

(27.09.2021)

Dette er tema for neste webinar om overdose, som arrangeres 6. oktober kl. 09.00-10.00. Målet med webinarrekken er å bidra til at så mange kommuner som mulig kommer i gang med overdoseforeforebyggende arbeid.

(27.09.2021)

Tidlig Inn er et opplæringsprogram for fagpersoner i kommunene som jobber med gravide og småbarnsforeldre i forhold til rus, psykisk helse og vold i nære relasjoner. 

(22.09.2021)

Buf.dir har utlyst nye prosjektmidler til BTS/BTI.

Obs! Kort søknadsfrist: 8. oktober 2021

(22.09.2021)

Ansatte i kommunale tjenester for psykisk helse og rus inviteres til fagdag i Kirkenes 26. oktober 2021

(20.08.2021)

Helsedirektoratet inviterer til webinar om brukermedvirkning innenfor rus og psykisk helse fredag 27. august.

(17.08.2021)

Da pandemien traff oss i mars 2020, ble mange ulike hjelpetilbud stengt ned. Hvordan påvirket dette den psykiske helsen til barn og unge? Dette er ett av temaene under årets "Te ka slags nøtte?" konferanse.

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: r42c8d
(Skriv inn koden over.)