Tilgjengelig rusbehandling for ungdom

Prosjektet Tilgjengelig rusbehandling for ungdom, hadde som mål å få til tverretatlig og samtidig oppfølging og behandling for unge med avhengighetsproblematikk.

TRU-prosjektet startet høsten 2015 som et intersektorielt samarbeid, mellom spesialisthelsetjenesten ved Salten distriktspsykiatrisk senter (DPS), Bodø kommuneog Nordland fylkeskommune. Prosjektet ble formelt forankret i Rusteamet, daværende i Salten DPS. TRU-prosjektet ble finansiert av Helsedirektoratet, og Fylkesmannen i Nordland forvaltet tilskuddet på vegne av Helsedirektoratet gjennom samhandlingsordningen «Tilbud til barn og unge med sammensatte behov» (Helsedirektoratet 2015). Prosjektet foregikk fra 2015-2018, og nå foreligger prosjektrapporten (se pdf-fil til høyre i skjermbildet).

Gjennom prosjektet ønsket man å hindre drop-out fra behandling. Ungdom med problematisk bruk av rusmidler og spill gjennomførte i liten grad tradisjonell poliklinisk behandling ved Rusteamet.

Ungdommene i TRU-prosjektet var forskjellige, men flere hadde det til felles at de hadde hatt et uvanlig og vanskelig liv med «uregjerlige» problemer. De fleste var unge menn i alderen 15 til 30 år. Nesten alle hadde svekket tilhørighet til familie, skole, arbeid, kultur, nærmiljø og samfunnsliv. Alle hadde en form for spill- eller rusmiddelproblematikk, og de fleste hadde utfordringer knyttet til traumatiske opplevelser, psykisk helse og sosiale problemer.

Samordning mellom helse- og omsorgstjenestene blir aktuelt når man skal skape et helhetlig helsetilbud til både eldre og yngre brukere med komplekse behov. I TRU-prosjektet hadde ungdommene omfattende og langvarige hjelpebehov og løsningene lå i grensesnittet mellom skole, spesialisthelsetjeneste, kommune og NAV. De hadde behov for tjenester på tvers av spesialist- og kommunetjenesten og på tvers av ulike kommunale tjenester og sivilsamfunn. På skolen og på NAV jobbet man skulder ved skulder for at flere ungdommer skulle være på skole eller i jobb på tross av helse- og sosiale problemer. Det aktualiserer interorganisatoriske rutiner og samordnings- og samarbeidsbehov mellom helsetjenestene og arbeids- og velferdsforvaltningen.

Aktuelle saker

(21.06.2022)

Kompetanse, samarbeid og samhandling i norske kommuner

En undersøkelse fra 73 norske BTI/BTS-kommuner. Det er med data fra 12 nordnorske kommuner i rapporten.

(20.06.2022)

Barn og unge er en prioritert målgruppe for programmet, som foregår i 2017-2027.

(01.06.2022)

Ungdata har vært gjennomført i videregeående skoler, ungdomstrinn og 5.-7. trinn (Ungdata Junior) i Nordland i 2022. 

Rapportene er nå sendt ut til kommuner/fylket.

(08.11.2021)

KORUS Nord tilbyr innføringskurs og fordypningskurs innen Motiverende intervju

(15.10.2021)

På KORUS Nord sin YouTube-kanal er foredragene fra konferansen tilgjengelig. 

(12.10.2021)

Les intervjuer om "Endring i alkoholbruk under pandemien", "Sosial ulikhet i oppvekst", "Kritisk blikk på brukermedvirkning", mm i fagmagasinet SPOR.

(27.09.2021)

Samlingen har fokus på erfaringsutveksling i BTS arbeidet. Det faglige innholdet vil være basert på innspill fra deltakerkommunene og kompetansesentrene. 

(27.09.2021)

Tradisjon tro, arrangeres konferansen 13. og 14. oktober 2021. Målgruppen er kommunalt ansatte som jobber innen psykisk helse-, rus-, vold- og traumefeltet. 

(27.09.2021)

Dette er tema for neste webinar om overdose, som arrangeres 6. oktober kl. 09.00-10.00. Målet med webinarrekken er å bidra til at så mange kommuner som mulig kommer i gang med overdoseforeforebyggende arbeid.

(27.09.2021)

Tidlig Inn er et opplæringsprogram for fagpersoner i kommunene som jobber med gravide og småbarnsforeldre i forhold til rus, psykisk helse og vold i nære relasjoner. 

(22.09.2021)

Buf.dir har utlyst nye prosjektmidler til BTS/BTI.

Obs! Kort søknadsfrist: 8. oktober 2021

(22.09.2021)

Ansatte i kommunale tjenester for psykisk helse og rus inviteres til fagdag i Kirkenes 26. oktober 2021

(20.08.2021)

Helsedirektoratet inviterer til webinar om brukermedvirkning innenfor rus og psykisk helse fredag 27. august.

(17.08.2021)

Da pandemien traff oss i mars 2020, ble mange ulike hjelpetilbud stengt ned. Hvordan påvirket dette den psykiske helsen til barn og unge? Dette er ett av temaene under årets "Te ka slags nøtte?" konferanse.

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: 764jfu
(Skriv inn koden over.)