Tilskudd til strakstiltak rettet mot psykisk helse for unge og eldre

Kommuner og frivillige organisasjoner kan søke på tre nye tilskuddsordninger.

I mars 2021 ba regjeringen en ekspertgruppe om å se på konsekvensene pandemien har hatt for folks psykiske helse, livskvalitet og rusmiddelbruk. Gruppen skulle foreslå konkrete tiltak for hvor innsatsen bør styrkes for å møte disse utfordringene. En av anbefalingene fra det såkalte Kjøs-utvalget var at hovedtyngden av tiltakene bør bidra til å styrke eksisterende lavterskeltilbud og førstelinjen. I dette ligger det også at tiltak knyttet til skole, arbeidsliv og frivillige organisasjoner inngår, samt at samhandlingen mellom nivåene styrkes.

På bakgrunn av dette er det i revidert nasjonalbudsjett opprettet tre midlertidige tilskuddsordninger. Alle tre ordninger skal være enkle både å søke på og rapportere på. Målsetningen er å behandle innkomne søknader og utbetale tilskudd før 1. juli 2021.

Midlertidig styrking av eksisterende behandlingstilbud innen psykisk helse- og rusarbeid
Dette er en tilskuddsordning rettet mot kommuner. De kan søke midler alene eller i samarbeid med andre kommuner, med spesialisthelsetjenesten eller med andre aktører. Målgruppen er barn, unge og voksne med psykiske plager / rusproblemer som har behov for hjelp.

Aktuelle tiltak kan for eksempel være økt bemanning, utvidede åpningstider, styrking av forebyggende tiltak og tidlig innsats, oppsøkende arbeid, kompetansetiltak og samhandlingsløsninger med spesialisthelsetjenesten.

Lavterskeltilbud for ungdom og unge voksne med psykiske utfordringer og/eller rusmiddelproblemer
Tilskuddet kan gis til frivillige organisasjoner med faglig kompetanse på psykososial støtte, rus og erfaringer med deltakelse på arrangementer. Formålet med ordningen er å legge til rette for lavterskeltilbud på arrangementer som festivaler, fadderuker og liknende gjennom sommeren og høsten 2021.

Målgruppen er ungdom og unge voksne som har eller står i fare for å utvikle psykiske utfordringer og/eller rusmiddelproblemer og som gir uttrykk for støttebehov.

Aktivitets- og ferietilbud for aleneboende unge voksne og eldre og/eller personer med psykiske helseutfordringer
De som kan søke på dette tilskuddet er frivillige og ideelle organisasjoner. Tilskuddordningen skal stimulere til fritidsaktiviteter og tilbud som kan bidra til sosial nettverksbygging, økt sosial deltakelse og mobilisere mot ensomhet i ferier og hverdag for aleneboende unge voksne og aleneboende eldre. Selve aktivitetene kan være kultur- og fritidsaktiviteter, ferieaktiviteter og andre aktiviteter som reduserer opplevelsen av ensomhet gjennomført sommer og/eller høst 2021.

Mer informasjon og lenke til de tre tilskuddsordningene finner du >> helsedirektoratet.no

Aktuelle saker

(21.06.2022)

Kompetanse, samarbeid og samhandling i norske kommuner

En undersøkelse fra 73 norske BTI/BTS-kommuner. Det er med data fra 12 nordnorske kommuner i rapporten.

(20.06.2022)

Barn og unge er en prioritert målgruppe for programmet, som foregår i 2017-2027.

(01.06.2022)

Ungdata har vært gjennomført i videregeående skoler, ungdomstrinn og 5.-7. trinn (Ungdata Junior) i Nordland i 2022. 

Rapportene er nå sendt ut til kommuner/fylket.

(08.11.2021)

KORUS Nord tilbyr innføringskurs og fordypningskurs innen Motiverende intervju

(15.10.2021)

På KORUS Nord sin YouTube-kanal er foredragene fra konferansen tilgjengelig. 

(12.10.2021)

Les intervjuer om "Endring i alkoholbruk under pandemien", "Sosial ulikhet i oppvekst", "Kritisk blikk på brukermedvirkning", mm i fagmagasinet SPOR.

(27.09.2021)

Samlingen har fokus på erfaringsutveksling i BTS arbeidet. Det faglige innholdet vil være basert på innspill fra deltakerkommunene og kompetansesentrene. 

(27.09.2021)

Tradisjon tro, arrangeres konferansen 13. og 14. oktober 2021. Målgruppen er kommunalt ansatte som jobber innen psykisk helse-, rus-, vold- og traumefeltet. 

(27.09.2021)

Dette er tema for neste webinar om overdose, som arrangeres 6. oktober kl. 09.00-10.00. Målet med webinarrekken er å bidra til at så mange kommuner som mulig kommer i gang med overdoseforeforebyggende arbeid.

(27.09.2021)

Tidlig Inn er et opplæringsprogram for fagpersoner i kommunene som jobber med gravide og småbarnsforeldre i forhold til rus, psykisk helse og vold i nære relasjoner. 

(22.09.2021)

Buf.dir har utlyst nye prosjektmidler til BTS/BTI.

Obs! Kort søknadsfrist: 8. oktober 2021

(22.09.2021)

Ansatte i kommunale tjenester for psykisk helse og rus inviteres til fagdag i Kirkenes 26. oktober 2021

(20.08.2021)

Helsedirektoratet inviterer til webinar om brukermedvirkning innenfor rus og psykisk helse fredag 27. august.

(17.08.2021)

Da pandemien traff oss i mars 2020, ble mange ulike hjelpetilbud stengt ned. Hvordan påvirket dette den psykiske helsen til barn og unge? Dette er ett av temaene under årets "Te ka slags nøtte?" konferanse.

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: 628q2p
(Skriv inn koden over.)