Kommunenes rusoppgaver: Ingenting å le av

Kompetansesentrene for Rus (KoRus) støtter rusreformen. Men kommunene må få ressurser og kompetanse til å gjennomføre de enorme oppgavene de blir pålagt. 

Rusreformens fremtid er en av de store kampsakene på Arbeiderpartiets landsmøte 15.– 17. april. Arbeiderpartiet er splittet i sitt syn på regjeringens forslag til rusreform. En leir mener reformen er kuppet av rusliberalister og at den kommer rekreasjonsbrukerne til gode. Andre mener at reformen er helt nødvendig for å sikre hjelp til de som trenger det.

Viktig poeng ledd bort
Arbeiderpartiets representant Tellef Mørland fikk den utakknemlige oppgaven å forsvare synet til et parti, som ikke er enig med seg selv, under NRKs Debatten om rusreformen 11. mars. Han sa partiet ville foreslå å ha et «større trykk på forebygging og behandling, og det å sette kommunene i stand til å ta en stor oppgave som de nå kanskje ikke er godt nok forberedt til».

Dette ble av en eller annen grunn ledd bort av debattleder Fredrik Solvang. Kanskje han reagerte slik fordi svaret kunne tolkes som om Mørland snakket seg bort fra den store kløften som eksisterer i partiet hans når det gjelder Rusreformen? Mørlands poeng er uansett ingenting å le av.

Mangler kompetanse og ressurser
Om rusreformen vedtas skal politiet pålegge de som tas med brukerdoser med narkotika å møte hos en kommunal rådgivende enhet for narkotikasaker. Men hvordan er beredskapen til å gjennomføre slike samtaler i kommunene i dag? Hvordan må den oppgraderes hvis disse møtene skal føre til bedre forebygging av rusmiddelbruk og behandling av mennesker med rusproblemer?

Svaret er at det per i dag vil variere sterkt fra kommune til kommune. Noen kommuner er godt rigget til å ta imot både sårbare og ressurssterke ungdommer som så vidt har begynt å eksperimentere med narkotika, personer som er i ferd med å utvikle et rusproblem, velfungerende rekreasjonsbrukere og slitne rusavhengige. Men i en stor del av kommunene mangler det i dag både tilstrekkelig kompetanse og ressurser til å kunne gi et godt tilbud til målgrupper med så differensierte behov. Det er ikke slik at «one size fits all». I noen kommuner eksisterer det eksempelvis ikke tilbud spesielt tilrettelagt for sårbare unge.

Penger og evner
Følgende tiltak må følge med rusreformen hvis den skal virke etter hensikten, og gi et likeverdig tilbud nasjonalt:

  • Nasjonale retningslinjer for rusforebyggende arbeid og tidlig innsats.
  • Nasjonale retningslinjer for kvaliteten i tilbudet til personer som sendes til rådgivende enhet for narkotikasaker.
  • Brukerkompetanse må inn i de rådgivende enhetene.
  • Tydelige avtaler som sørger for en god overgang mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten.
  • Kompetanseheving innen forebygging og behandling i kommunene.
  • En plan for evaluering av rusreformen.
  • Systematisk kartlegging av utvikling i rusbruk i forskjellige aldersgrupper.
  • Oppsøkende tjenester bør være et tilbud i kommunene for å komme tidlig i kontakt med utsatte grupper av unge.

Øremerkede midler er viktig. I forbindelse med Opptrappingsplanen for rusfeltet fikk kommunene nesten to milliarder kroner til rusarbeid, men det viser seg at hver fjerde kommune ikke trappet opp innsatsen sin på dette feltet[1]

Bruk kompetansesentrene
Tilhengere og motstandere av rusreformen er svært uenige om den fører til økt rusbruk eller ikke. Rusreformutvalget foreslår at rusreformen evalueres. Dette støtter vi i KoRus. Vi har en rekke verktøy som gir gode oversiktsbilder på rusfeltet i et slikt arbeid. Gjennom disse vil vi over tid få gode svar på mange spørsmål om rusreformens konsekvenser.

Vi kan også bidra til å utvikle rådgivningssamtalene, slik at de blir virksomme hjelpetiltak i kommunene med tilpasset kompetanse og tiltak for ulike aldersgrupper. Som ledere av de sju regionale kompetansesentrene for rus i Norge, gir vi vår støtte til rusreformen.

 Så håper vi kommunenes behov blir tatt på alvor.

Av: Trond Ljøkjell, leder KoRus Midt, Henning Pedersen, leder KoRus Oslo, Solveig Storbækken, leder KoRus Vest Bergen, Anne-Cathrine Utsigt, leder KoRus Sør, Tore Berge, leder KoRus Vest Stavanger, Trude Vestli, leder KoRus Øst og Marit Andreassen, leder KoRus Nord (2021)

Aktuelle saker

(21.06.2022)

Kompetanse, samarbeid og samhandling i norske kommuner

En undersøkelse fra 73 norske BTI/BTS-kommuner. Det er med data fra 12 nordnorske kommuner i rapporten.

(20.06.2022)

Barn og unge er en prioritert målgruppe for programmet, som foregår i 2017-2027.

(01.06.2022)

Ungdata har vært gjennomført i videregeående skoler, ungdomstrinn og 5.-7. trinn (Ungdata Junior) i Nordland i 2022. 

Rapportene er nå sendt ut til kommuner/fylket.

(08.11.2021)

KORUS Nord tilbyr innføringskurs og fordypningskurs innen Motiverende intervju

(15.10.2021)

På KORUS Nord sin YouTube-kanal er foredragene fra konferansen tilgjengelig. 

(12.10.2021)

Les intervjuer om "Endring i alkoholbruk under pandemien", "Sosial ulikhet i oppvekst", "Kritisk blikk på brukermedvirkning", mm i fagmagasinet SPOR.

(27.09.2021)

Samlingen har fokus på erfaringsutveksling i BTS arbeidet. Det faglige innholdet vil være basert på innspill fra deltakerkommunene og kompetansesentrene. 

(27.09.2021)

Tradisjon tro, arrangeres konferansen 13. og 14. oktober 2021. Målgruppen er kommunalt ansatte som jobber innen psykisk helse-, rus-, vold- og traumefeltet. 

(27.09.2021)

Dette er tema for neste webinar om overdose, som arrangeres 6. oktober kl. 09.00-10.00. Målet med webinarrekken er å bidra til at så mange kommuner som mulig kommer i gang med overdoseforeforebyggende arbeid.

(27.09.2021)

Tidlig Inn er et opplæringsprogram for fagpersoner i kommunene som jobber med gravide og småbarnsforeldre i forhold til rus, psykisk helse og vold i nære relasjoner. 

(22.09.2021)

Buf.dir har utlyst nye prosjektmidler til BTS/BTI.

Obs! Kort søknadsfrist: 8. oktober 2021

(22.09.2021)

Ansatte i kommunale tjenester for psykisk helse og rus inviteres til fagdag i Kirkenes 26. oktober 2021

(20.08.2021)

Helsedirektoratet inviterer til webinar om brukermedvirkning innenfor rus og psykisk helse fredag 27. august.

(17.08.2021)

Da pandemien traff oss i mars 2020, ble mange ulike hjelpetilbud stengt ned. Hvordan påvirket dette den psykiske helsen til barn og unge? Dette er ett av temaene under årets "Te ka slags nøtte?" konferanse.

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: 08btyu
(Skriv inn koden over.)