Lukk utskriftsvindu

BrukPlan - opplæringsdag

Tid 1 dag - (5 timer): 27.08.2018
Sted Bardufosstun, Målselv
Varighet 1 dag - (5 timer)
Påmeldingsfrist 15.08.2018
Målgruppe Midt-Troms kommuner
Arrangør KoRus-Nord og Fylkesmannen i Troms

Kursbeskrivelse

Opplæring i kartleggingsverktøyet BrukerPlan
BrukerPlan er et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfanget og karakteren av rusmiddelproblematikk og eller psykiske helseplager blant brukerne av kommunens helse-, omsorgs- og velferdstjenester. Verktøyet og prosedyren for kartlegging og analyse er godkjent av Datatilsynet (konsesjon) og Helse- og omsorgsdepartementet (Helsepersonell loven paragraf 29b). 

Forankring/forberedelse i kommunen 
Kommuner som ønsker å kartlegge med BrukerPlan må delta på opplæringsdag for mer informasjon og opplæring i verktøyet. 

  • Kommunen utnevner en kontaktperson for BrukerPlan, og avgjør hvilke avdelinger som skal delta i kartleggingen.  
  •  Kommuner som etter opplæring beslutter å ta i bruk verktøyet BrukerPlan i egen kommune underskriver databehandlingsavtale signert av kommunalsjef. Databehandlingsavtalen scannes og sendes per mail til liv.salen@korusnord.no evt.post@korusnord.no, og per post til Helse Stavanger HF (som behandlingsansvarlig) v/Marit Emmerhoff Håland, Postboks 8100, 4068 Stavanger.
  • Når KoRus-Nord har mottatt databehandlingsavtalen tar vi kontakt med kommunens kontaktperson og gir kommunen tilgang til verktøyet. 

Hva er BrukerPlan?
BrukerPlan er et kartleggingsverktøy hvor kommunen/instansen gjennom kartleggingen får et relativt oppdatert bilde av antall brukere med aktuell problematikk, deres livssituasjon og levekår på 8 områder, og hvilke tjenester de har og vil ha behov for videre. BrukerPlan er godkjent av Datatilsynet (konsesjon) og det foreligger en oppdragsavtale mellom Helsedirektoratet og Helse Stavanger/KORFOR.

Hvem og hva blir kartlagt?
• Innbyggere fra 16 år som er brukere av kommunale helse-, omsorgs- og velferdstjenester, og som av fagfolkene vurderes å ha et rus og/eller psykisk helse-problem (Håland et al, 2016).

• Rusmiddelproblematikk og/eller psykisk helseproblematikk - definert som et problem som går alvorlig ut over daglig fungering/og eller relasjoner til andre

• For å bli inkludert i kartleggingen må personen ha mottatt minst en av tjenestene i løpet av de siste 12 måneder, uavhengig av om tilbudene er begrunnet i brukerens rusproblem/psykiske helseplager eller ikke.

Hvem kartlegger?
Alle kommunale instanser som er i kontakt med personer med rusrelaterte problemer, og eller psykiske helseplager kan i utgangspunktet kartlegge; NAV, spesielle rusverntjenester i kommunen, tjenester innen kommunalt psykisk helsevern, boligtjenester, barneverntjenester, pleie- og omsorgstjenester og fastleger. Desto flere instanser som er med, desto bedre og dekkende blir kartleggingen. Det viktigste er imidlertid å komme i gang. Det er fagpersonalet som kartlegger og det er fagpersonalets kunnskap og vurderinger som legges til grunn for kartleggingen.

Hvordan foregår kartleggingen?
• Kommuner som skal kartlegge må levere/sende inn ferdig signert databehandlingsavtale.
• For å effektivisere kartleggingen er det lurt at kommunens kontaktperson har oversikt over hvilke enheter som skal  kartlegge, hver enhet bør ha oversikt over hvem som skal kartlegge og hvor mange brukere som skal kartlegges.
• De ulike instanser kartlegger de brukerne de mener de er alene om – dobbeltregistreringer lukes ut via systemet.

Hva koster det kommunene?
Selve verktøyet er gratis. Den nødvendige faglige og tekniske støtten koster heller ingenting. Reisekostnader i forbindelse med opplæringsdag og andre samlinger dekkes av de deltakende kommunene. Den største kostnaden er selvsagt knyttet til selve tidsbruken.  Kontaktperson i kommunen må påregne et par dager til selve kartleggingen. Kartleggere må beregne 5 timers opplæring, 10-20 minutter pr bruker til selve kartleggingen. Etter gjennomført og innsendt kartlegging mottar kommunen en rapport med resultatene i statistisk form. Kommunen får tilbud om å gjennomgå og analysere resultatene sammen med KoRus-Nord eller NAPHA pr telematikk - enkeltvis. Siden BrukerPlan ikke minst er et system verktøy som gir et godt oversiktsbilde av situasjonen, anbefaler vi på det sterkeste at ledere i kommunen deltar i gjennomgangen av resultater 

 

Program

Tidsrammen for kurset er kl 1030-1530. Husk ta med egen pc.

10:30 - 11:30   Velkommen - Informasjon om   BrukerPlan som verktøy

11:30 - 12:30   Kartlegging i BrukerPlan – utfylling av case i grupper

12:30 - 13:30   Lunsj

13:30 - 15:30  Fortsettelse Kartlegging i BrukerPlan
                        Felles oppsummering, praktiske spørsmål,veien videre                                 

Pauser underveis avtales fortløpende

Opplæringen og lunsj er gratis, deltakerne betaler selv reise og eventuelt overnattingsutgifter.

 

Praktiske opplysninger

Hver kursdeltakerne tar med egen pc.

Kursavgift

Kurset er gratis. Deltakerne bestiller og dekker selv reise - og oppholdsutgifter.

Lunsj serveres.

Praktiske spørsmål knyttet til påmeldingen rettes til KoRus-Nord:

Liv Salen tlf. 76967314 / liv.salen@korusnord.no eller Lena Mikalsen 76967311/ lena.mikalsen@korusnord.no

Regel for avmelding:

Dersom du blir forhindret fra å delta på kurset/konferansen, må du melde deg av kurset senest 7 dager etter at du har mottatt deltakerbekreftelse på e-post. Dersom vi ikke mottar avmelding, må du selv/arbeidsgiver dekke kostnadene (bevertning/lunsj, samt reise/overnatting i de tilfeller dette dekkes av KoRus-Nord).

Alternativt kan en annen delta i stedet for deg, gi oss i så fall beskjed på:
post@korusnord.no / 769 67310


Forelesere

/PageFiles/253/Liv.jpg
Rådgiver/barnevernspedagog, og medlem av MINT-  Motivational Interviewing Network of Trainers
Liv er ansatt ved KoRus-Nord