Lukk utskriftsvindu

Tidlig inn - Brønnøy, Sømna og Vega

Tid Dag 1 Introduksjon og empatisk kommunikasjon: 19.02.2019
Dag 2 Motiverende samtale og alkohol i graviditet: 20.02.2019
Dag 3 Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid: 20.03.2019
Dag 4 Vold i nære relasjoner: 07.05.2019
Dag 5 Samarbeid rundt alvorlig og kompleks problematikk: 12.06.2019
Sted Rådhuset, kommunestyresalen/kino, Sivert Nielsensgt. 24, 8905 Brønnøysund
Varighet 5 dager i løpet av 2019. Dag 6 vinteren 2020
Påmeldingsfrist 06.06.2019
Målgruppe Helsesøstre, jordmødre og leger, samt annet aktuelt fagpersonell i kommunene Brønnøy, Sømna og Vega, som jobber med rus, psykisk helse eller vold i forhold til gravide og småbarnsforeldre.
Arrangør Kommunene Brønnøy, Sømna og Vega, i samarbeid med KoRus-Nord og Regionalt opplæringsteam Tidlig inn.

Kursbeskrivelse

Kommunene Brønnøy, Sømna og Vega har inngått samarbeidsavtale med KoRus-Nord om gjennomføring av opplæringsprogrammet Tidlig inn.

Tidlig inn er opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtalemetodikk i møte med gravide og småbarnsforeldre på områdene psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner.

Det viser seg ofte at helsepersonell synes det er vanskelig å spørre om, og gi hjelp i forhold til, psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner. Derfor har Helsedirektoratet og Barne, ungdoms- og familiedirektoratet gått sammen om å utarbeide et helhetlig opplæringstilbud til kommunene.

Opplæringsprogrammet er opplæring i gode verktøy og metoder innen tidlig intervensjon. Med tidlig intervensjon menes arbeidet med å identifisere og håndtere et problem på et så tidlig tidspunkt at problemet ikke utvikler seg eller blir redusert med begrenset innsats.

Målet med opplæringen er at deltakerne skal få

 • Mot til å spørre om alkohol, psykisk helse og vold
 • Mot til å handle på grunnlag av svar fra den enkelte
 • Kunnskap om hva man kan gjøre og hvem man kan henvende seg til, og hvilke instanser som er de riktige til å følge opp den enkelte, familien eller barna. 

Målgruppen er kommunalt ansatte som i det daglige møter småbarnsforeldre, gravide og deres partnere. Primærmålgruppen er jordmødre, helsesøstre og fastleger. I tillegg bør fagpersonell som jobber med barn og familier i endre etater delta på hele eller deler av programmet. Det gjelder barnevern, NAV,  PPT, familievernkontor, kommunepsykologer, ansatte i oppfølgingstjenester for rus og psykisk helse, familievoldskoordinator i politiet og eventuelt andre. Kommunen kan også invitere med seg samarbeidspartnere i spesialisttjenestene.

Opplæringsprogrammet er modulbasert og går over seks dager. Det er forskjellige kursledere/forelesere på de ulike dagene. Kurslederne kommer fra:

 • KoRus-nord (Kompetansesenter rus Nord-Norge)
 • RKBU nord (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge)
 • RVTS nord (Regionalt ressurssenter om vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging)
 • Bufetat  (Barne-, ungdoms- og familieetaten/Inntak Nordland)

 

Følgende elementer står sentralt i opplæringen:

 • Dialog om sårbare tema
 • Bruk av MI (motiverende samtale) og støttesamtale
 • Kartlegging av og samtaler om alkohol og graviditet
 • Kartlegging av og samtaler om psykiske vansker under graviditet og i småbarnsperioden
 • Kartlegging av og samtaler om vold i nære relasjoner
 • Samarbeid om alvorlig og kompleks problematikk

For at jordmødre, helsesøstre og fastleger lettere skal kunne ta i bruk kartleggingsverktøyene og samtalemetodikken vil opplæringen etterfølges av veiledning i gruppe i 2 år. 

 Dag 6: Dato ikke fastsatt (forventes vinter/vår 2020)

Utveksling av kommunens erfaringer knyttet til endring av rutiner, implementering og bruk av verktøyene og metodene, og oppfølging av familiene.

Program

Dag 1: 19. februar 2019 - Introduksjon og empatisk kommunikasjon 

Kl. 08:15
Registrering og kaffe

Kl. 08:30 - 10:00
Innledning ved Ida Haug, senorrådgiver KoRus-Nord

Kl. 10:15 - 11:00
Kommunene Brønnøy, Vega og Sømna presenterer seg

Kl. 11:00 - 11:45
Lunsj

Kl. 11:45 - 15:00
Empatisk kommunikasjon, v/Turi Enoksen, senorrådgier KoRus-Nord

 

Dag 2: 20. februar 2019 - Motiverende samtale og alkohol i graviditet

Kl. 08:15
Registrering og kaffe

Kl. 08:30 - 11:15
Introduksjon til motiverende samtale (MI), v/ Turi Enoksen (KoRus-Nord)

Kl. 11:15 - 12:00
Lunsj

Kl. 12:00 - 14:50
Alkohol og graviditet - bruk av kartleggingsverktøyet AUDIT, v/ Ankie Berthelsen, seniorrådgiver KoRus-Nord.
Når den gravide bruker alkohol - lovbestemmelser, v/ Ida Haug, senorrådgiver KoRus-Nord.

Kl. 14:50 - 15:00
Avslutning

 

 Dag 3:20. mars 2019 - Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid

Kl. 08:15 - 08:30
Registrering og kaffe

Kl. 08:30 - 12:00
Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid

Kl. 12:00 - 12:45
Lunsj

Kl. 12:45 - 15:00
Innføring i Edinburgh-metoden - EPDS-skjemaet og støttesamtalen. Samtaleferdigheter og gruppeøvelser

Kl. 15:00  Slutt for dagen

Pauser blir lagt til underveis

Mvh Ida

 

Dag 4 : 7. mai 2019- Vold i nære relasjoner (program kommer)

Kl. 08:30 - 08:45
Registrering

Kl. 08:45 - 09:30
Innledning til temaet

09:45 - 10:30
Kartlegging av vold

10:30 - 10:45
Pause

10:45 - 11:20
Kartlegging av vold forts.......

11:30 - 12:00
Risiko- og ressurskartlegging

12:00 - 12:45
Lunsj

12:45 - 14:45
Videre arbeid med kartlegging inkludert gruppearbeid

14:45 - 15:00
Oppsummering

 

Endringer i programmet kan forekomme. Pauser legges til underveis.

 

  Dag 5 : onsdag 12. juni 2019  08:30 - 15:00- Samarbeid rundt alvorlig og kompleks problematikk

 Sted: Kommunestyresalen i Brønnøy rådhus.

Målsettingen med dagen er å "se" det lille barnet, styrke handlingskompetansen og det tverffaglige arbeidet rundt barn og familier med alvorlig og kompleks problematikk.

Forelesere: Seniorrådgiver Laila Krogh, Bufetat, Familieterapeut Lill Mari Lande, Mosjøen familievernkontor og saksbehandler Lise N Rødli, barneverntjenesten i Brønnøy.

 

0815 - 0830
Registrering

0830 - 0845
Velkommen og kort introduksjon v/Ida Haug, KoRus- Nord

0845 - 0935
Barneperspektivet

0945 - 1015
Foreldrefungering

1015 - 1050
Hjelperollen

1050 - 1100
Pause

1100 - 1130
Familievernets tilbud til familier som strever

1130 - 1200
Barneverntjenestens rolle og tilbud. Hvordan kan barnevernet møte barn og familier som strever?

1200 - 1245
Lunsj

1245 - 1325
Samarbeid og samhandling

1325 - 1340
Pause

1340 - 1450
Kort innledning, gruppearbeid, tilbakemelding i plenum

1450 - 1500
Avslutning v/Ida Haug, KoRus-Nord.

 

 

 

 Dag 6 : Dato ikke fastsatt - forventes i 2020

 

 

 

Praktiske opplysninger

Kurset er gratis, og det vil bli servert lunsj alle dager.

Kursavgift

Det er ingen kursavgift, men deltakerne betaler selv reise og evt. opphold

Forelesere

Seniorrådgiver ved KoRus-Nord. Medlem av MINT- Motivational interviewing Network of Trainers
Spesialkonsulent RVTS Nord
Helsesøster i Karlsøy kommune, og har en bistilling på RKBU i Tromsø
Seniorrådgiver/jordmor KoRus-Nord
Seniorrådgiver KoRus-Nord
Prosjektleder Bufetat