Lukk utskriftsvindu

Bruk av Ungdata i kommunens arbeid med folkehelse og oppvekstvilkår

Tid 07.09.2022 - 08.09.2022
Sted Scandic Vadsø, Vadsø
Varighet 2 dager
Påmeldingsfrist 21.08.2022
Målgruppe Fagfolk og ledere som arbeider med barn og unge i kommuner og innenfor videregående skole. Vi åpner også for deltakere fra spesialisthelsetjenesten (eks BUP), ungdomsrepresentanter, PPT, NAV, FAU, politikere og ungdomsrepresentanter.
Arrangør KoRus-Nord

Kursbeskrivelse

Vi ønsker ansatte som arbeider med barn og unge i kommuner og i videregående skoler i Troms og Finnmark velkommen til fagsamling 7.-8. september 2022 i Vadsø!

Fagsamlingen arrangeres av KORUS Nord (Kompetansesenter rus), i samarbeid med Troms og Finnmark fylkeskommune, RKBU Nord (Regionalt kunnskapssenter for barn og unges psykiske) og RVTS Nord (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging).

Program - se programfanen.

Målgruppe: 
Alle som arbeider med oppgaver som har betydning for barn og unge: Etats/tjenesteledere innen oppvekst, helse og sosial, og planavdelingen. Skoleledere, lærere, PPT, BUP, psykologtjenesten, kommunelege, barneverntjenesten, SLT koordinator,  helsesykepleiere, sosialfaglig ansatte og politi.

Innhold:

  • Presentasjon av resultater fra Ungdata på tvers av fag og kommuner/fylke
  • Folkehelsearbeid og tiltaksutvikling i Finnmark
  • Faginnlegg fra regionale kompetansesenter, med tema psykiske helse, rusforebygging, selvmordsforebygging
  • Tiltak knyttet til forebyggende ungdomsarbeid i lokalsamfunnet

Velkommen til ei fagsamling med fokus på lokalt forebyggende arbeid og trygging av oppvekstforholdene!

Det serveres (gratis) lunsj.
Deltakerne bestiller og dekker eventuell overnatting og reise selv.

Bruk koden: BKOR060922 ved bestilling av rom på hjemmesiden til Scandic Vadsø. (1350,- pr natt)
Koden gjelder til og med 25.08.22, etter dette kan ikke hotellet garantere rom eller  pris. 

Kontaktpersoner for samlingen:  Trude.Aalmen@korusnord.no og Bente.Evensen@korusnord.no

Program

Onsdag 7. september

09.30 - 10.00: Registering og kaffe

10.00 – 10.10
Velkommen, informasjon om programmet og kort presentasjon av deltakerne.

10.10 - 10.50
Resultater fra Ungdata i Finnmark (2021), v/ seniorrådgiver Bente Evensen, KORUS Nord

11.00 - 11.30
Folkehelsearbeid i Finnmark, v/rådgiver Magnhild Stock, Troms og Finnmark fylkeskommune, folkehelseprogrammet avd. Finnmark

Utarbeidelse og forankring av oversiktsarbeidet i kommuner v/rådgiver Eline T. Schanche, Troms og Finnmark fylkeskommune

11.30-12.00
Ungdomsmedvirkning i kommunens arbeid med å møte lokale utfordringer. v/Mariann Lindi, Tana kommune

12.00 -12:45 Lunsj

12.45-13.15
Barn og unges psykiske helse, v/ førsteamanuensis Henriette Kyrrestad, RKBU Nord 

13.15-13.45
Summing/diskusjon:
Ungdomstiden og psykisk helse: Hva opplever dere som utfordringer og muligheter i møte med ungdom? Hva tenker dere om hvordan det er å være ungdom i dag? v/RKBU

14.00-14.45
Selvmordsforebygging i et lokalt samfunnsperspektiv. v /spesialkonsulent Marianne Larssen, RVTS

15.00-15.30
Hvordan forebygge psykisk helseutfordringer i kommunen? Erfaringer med selvmordsforebygging og videregående elevers deltakelse i VIVAT-kurs.v/Mariell Haugli, Porsanger kommune

15.30-16.00 
Summing/diskusjon: Hvordan jobbe systematisk med å forebygge psykisk helseutfordringer på ulike arenaer i kommunen? v/RVTS

16.00-16:30
Oppsummering v/RVTS og RKBU

 

Torsdag 8. september

09.00- 10.00
Rusbildet i Finnmark i lys av Ungdataresultater.
Hvordan jobbe lokalt med rusforebygging rettet mot ungdom? v/ seniorrådgiver Trude Aalmen, KORUS-Nord

10.10-1030
Summing/diskusjon: Hvordan jobbe systematisk med rusforebygging på ulike arenaer i kommunen? v/KORUS Nord

10.30-11.00
Fra utfordringer til konkrete tiltak. Hvordan jobbe med lokale Ungdata-resultater? v/folkehelsekoordinator Gjermund Abrahamsen Wik, Alta kommune.

11.10-12.00
Ensomhet og mobbing, sett i forhold til andre levekårsutforringer, v/ førsteamanuensis Henriette Kyrrestad, RKBU Nord 

12.00- 12.45 Lunsj

12.45-13.05
Erfaringer med arbeidslivsfaget i Måsøy kommune. Halvparten av elevene i ungdomsskolen har valgt faget, som har som mål å gi praktisk erfaring med å være i et arbeidsfellesskap. v/Ann Synnøve Hansen, Måsøy kommune

13.05-13.25
Erfaringer med å se Ungdata i sammenheng med andre satsninger i kommunen (Program for folkehelse og BTS - bedre tverrsektorielt samarbeid). v/Heidi Dahl, Hammerfest kommune

13:35-14.00
Summing/diskusjon: Erfaringsutveksling om gode tiltak og konkrete satsninger innen psykisk helse og rusforebygging i kommunene

14.00-14.30
Oppsummering og avslutning

 

 Programmet kan bli endret

Kursavgift

Det er ingen kursavgift.
Deltakerne bestiller og dekker eventuell overnatting og reise selv.
Bruk gjerne koden: BKOR060922 for å få avtalt pris (1350,- pr natt) gjelder til og med 25.08.22.

Dersom du blir forhindret fra å delta på kurset/konferansen, må du melde deg av kurset senest 7 dager etter at du har mottatt deltakerbekreftelse på e-post. Dersom vi ikke mottar skriftlig avmelding, må du selv/arbeidsgiver dekke kostnadene (bevertning/lunsj)

Alternativt kan en annen delta i stedet for deg, gi oss i så fall skriftlig beskjed på: post@korusnord.no​