Ungdata
Hva er Ungdata?


Ungdata er et kvalitetssikret og standardisert system for lokale spørreskjemaundersøkelser om levekår blant elever på barnetrinn, ungdomstrinn og videregående opplæring. NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) og KoRus-Nord har det faglige ansvaret for undersøkelsene, mens kommunen (fylkeskommunen) står for den praktiske gjennomføringen. 

Nær sagt alle kommunene i Nord-Norge har gjennomført Ungdata. Flere av kommunene har gjennomført Ungdata 2 og 3 ganger. I tillegg har alle tre fylkene gjennomført i de videregeående skolene. KoRus-Nord har bistått i dette arbeidet. Det gis tilbud om å gjennomføre Ungdata hvert tredje år. Fremdriftsplanen for videre gjennomføring av Ungdata i kommuner og fylker:

2020: Ingen gjennomføring
2021: Kommuner og fylke, Troms og Finnmark
2022: Kommuner og fylke, Nordland
2023: Ingen gjennomføring

Temaene i Ungdata omfatter skole, rus, familie, venner, og fritidsaktiviteter samt spørsmål om helse, kriminalitet og syn på framtida. Besvarelsene foregår elektronisk på skolene i skoletida, ved at elevene logger seg inn til undersøkelsen via en nettside.

Å gjennomføre en Ungdata-undersøkelse er gratis for kommunen. Kommunen får rask tilgang på PowerPoint-rapporter basert på resultatene fra undersøkelsen. Rapportene inneholder:

-          Svarfordeling
-          Svar fordelt på kjønn
-          Svar fordelt på klassetrinn
-          Nøkkeltallsrapport der lokale data sammenliknes med nasjonale tall

Hvorfor gjennomføre en Ungdata-undersøkelse?

Gjennom kartlegging av den lokale ungdomssituasjonen er Ungdata godt egnet som grunnlag for kommunalt plan- og utviklingsarbeid knyttet til folkehelse og forebyggende arbeid overfor ungdom.

Siden dette er en standardisert undersøkelse som har fått stor utspredelse, gir Ungdata kommunen muligheten til å sammenlikne egne tall med andre kommuner regionalt og nasjonalt.

I folkehelselovens § 5 heter det at «kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen, og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne.» Ved å gjennomføre en Ungdata-undersøkelse får kommunen en slik oversikt over ungdomsbefolkningen.

Hvordan komme i gang?

Kommuner i Nordland og Troms og Finnmark inviteres av KORUS Nord til gjennomføring av Ungdata hvert tredje år. Kommunen inngår en avtale med KORUS Nord og NOVA der de ulike partenes forpliktelser i samarbeidet beskrives.

KORUS Nord vil bistå kommunen i planlegging av undersøkelsen, og sette sammen spørreskjema som består av en obligatorisk del og eventuelt legge til valgfrie moduler. I dialog mellom kommunen og KORUS Nord drøftes det hvordan resultatene skal brukes og formidles i etterkant.

NOVA har ansvar for at undersøkelsene gjennomføres i tråd med vilkårene i personopplysningsloven, og at kravene til prosedyre, informasjon og datasikkerhet følges. NOVA har også ansvar for at den tekniske løsningen fungerer som den skal og de produserer standardrapporter fra undersøkelsene.

Kommunen har ansvar for den praktiske gjennomføringen lokalt, og må informere foresatte og elever om undersøkelsen. Skolens ledelse og lærerne skal tilrettelegge for gjennomføring. Alt materiell som kommunen trenger til praktisk gjennomføring vil de få fra NOVA og KORUS Nord.

Ta gjerne kontakt med KORUS Nord ved Kent.Ronny.Karoliussen@korusnord.no, Bente.Evensen@korusnord.no eller Trude.Aalmen@korusnord.no for mer informasjon. Du kan også lese mer om Ungdata i valgene til høyre på denne siden.

Sist endret 23.sep 2021

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: 1qf431
(Skriv inn koden over.)