KorusNord.no nyhetsbrev KorusNord.no nyhetsbrev

Nyhetsbrev april 2017

Ledig stilling på KoRus-Nord!
Vi søker etter kandidater med utdanning innenfor psykologi/samfunnspsykologi, rådgivning eller andre relevante helse- eller sosialfaglige fagområder. Den som tilsettes må ha utdanning på mastergrads-/hovedfagsnivå eller mer. Innholdet i stillingen vil primært være knyttet til fagområdet tidlig intervensjon, med særlig vekt på satsinger rettet mot utsatte barn og unge. Noen aktuelle oppgaver:

  • Implementering av strategier, metoder og tiltak i kommuner og hjelpeapparat, som for eksempel opplæringsprogrammet Tidlig inn kompetansehevingsprogrammet Barn i rusfamilier, og samarbeidsmodellen Bedre tverrfaglig innsats.
  • Undervisning og veiledning
  • Utviklingsarbeid

Her finner du mer informasjon om stillingen: Korusnord.no

 

Rusfag nr. 1/2017
Landets syv KoRus-er står bak Rusfag, som blir gitt ut to ganger i året. Tema for nummer 1/2017 er folkehelse, og Folkehelseprogrammet er viet mye oppmerksomhet i bladet. Andre temaer er "Arbeidsliv og rus - erfaringer og tiltak", "Spillproblematikk - i gråsonen mellom data- og pengespill", "Pårørendes erfaringer med hjelpeapparatet", mm.

Her kan du laste ned Rusfag 1/2017

 

Rusbehandling i kommunen, ny artikkel fra kommunetorget.no
Tradisjonelt har det vært ei godt etablert holdning at behandling av rusmiddelavhengige og psykisk syke foregår i helseforetakene, i psykisk helsevern og Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling (TSB). Kommunen skal her bidra med forvern, ettervern, oppfølging, bolig, økonomi og andre tradisjonelle kommunale oppgaver.

Denne holdningen finner vi både i hjelpeapparatet og hos brukere/pasienter. Men reflekterer dette de endringer som har skjedd i lovverk og arbeidsmåter på dette området? Det er spørsmål rådgiver ved KoRus-Nord Kari Hjertholm Danielsen belyser i en ny praksisartikkel og film på kommunetorget. Der går hun igjennom kommunenes ansvar og diskuterer hva rusbehandling kan være i kommunal sammenheng.

Les hele artikkelen på Kommunetorget.no

 

Fordypningskurs i Motiverende intervju (MI)
Høstens fordypningskurs i Motiverende intervju er lagt til Mosjøen. Det er allerede flere påmeldte til opplæringen. Kurset bygger videre på metodikken som ble gjennomgått i innføringskurset, det stilles derfor krav om deltakelse på innføringskurs for opptak på fordypningskurs. Målgruppen er ansatte og ledere i kommunene og spesialisthelsetjenesten. Ansatte som jobber med flyktninger oppfordres særlig til å delta.  

På korusnord.no kan du lese mer om opplæringen

 

Opplæringer i Brukerplan til høsten - i Mosjøen og Harstad
BrukerPlan er et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfanget og karakteren av rusmiddelproblematikk og eller psykiske helseplager blant brukerne av kommunens helse-, omsorgs- og velferdstjenester. Verktøyet og prosedyren for kartlegging og analyse er godkjent av Datatilsynet (konsesjon) og Helse- og omsorgsdepartementet (Helsepersonell loven paragraf 29b). 

Du finner mer informasjon om tilbudene på korusnord/kurs

 

Mange kommuner gjennomfører Ungdata
Våren 2017 gjennomfører til sammen 26 kommuner Ungdata i nord. Av disse er 14 kommuner i Nordland, 9 i Troms og 3 i Finnmark. 11 av disse kommunene gjennomfører Ungdata for første gang, mens resten av kommunene er i gang med andre gangs gjennomføring. De som gjennomførte Ungdata tidlig i vår har allerede fått sine resultater, og KoRus er i dialog med flere av kommunene om presentasjon og drøfting av de lokale resultatene. Til høsten planlegges det temadager om Ungdata i Vesterålen og Nord-Troms. Kommunene gis mulighet for gjennomføring hvert tredje år. Neste runde med gjennomføring starter februar 2018.

På Ungdata.no finner du resultater fra enkeltkommuner, fylker og Norge
Les mer om Ungdata på korusnord.no

Footer
© KorusNord.no
KoRus-Nord, Teknologiveien 10, 8517 Narvik, Tel. +47 76 96 73 10