KorusNord.no nyhetsbrev KorusNord.no nyhetsbrev

Nyhetsbrev januar 2019

Tilskudd til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Helsedirektoratet har utlyst tilskudd for 2019. Tilskuddsordningen er et sentralt virkemiddel for å øke rekrutteringen og skal bidra til at psykologkompetanse blir tilgjengelig over hele landet ved innføring av lovkravet i 2020. Søknadsfrist: 10. februar 2019

 

Barn som pårørende

I Rusfag nr 2/2018 er temaet Barn som pårørende. I dag vet vi at når en i familien sliter med rus eller psykiske vansker, påvirkes hele familien. Vi vet også at barna er de mest sårbare. Kompetansenettverket BarnsBeste jobber for at barn som pårørende og deres familier får den oppfølgingen de har behov for. De er en viktig støtte for fagfolk som jobber med disse barna. I dette nummeret av Rusfag kan du lese mer om hvordan oppdage barn som trenger hjelp, og vi presenterer nyttige verktøy og tiltak. Du kan også lese portrettintervju med psykologspesialist Frid Hansen, som i over 30 år har stått på barrikadene for barna.

Les Rusfag nr 2/2018

 

Hvordan redusere overskjenking og vold gjennom kurs?

De fleste kommuner forsøker på ulike måter å lære opp ansatte i utelivet i ansvarlig alkoholhåndtering. Mens flere studier har forsøkt å evaluere effekten av opplæringen, så har denne artikkelen fokus på innholdet i kursene. Skule Wigenstad (KoRus Oslo) har sett på hvordan Oslo kommune gjennomfører SALUTT-kurs, der målet er å redusere overskjenking og vold.

Les hele artikkelen på kommunetorget.no

 

"Ung i Finnmark" 

KoRus-Nord og Hammerfest kommune arrangerer "Ung i Finnmark" 27.-28. februar 2019. Målgruppen for samlingen er kommuner i Vest-Finnmark. Andre som ønsker å delta er også velkommen. Fokuset på fagsamlingen vil være lokalt forebyggende arbeid og trygging av oppvekstforholdene i kommunene, med utgangspunkt i Ungdata-resultater. Lokale tiltak som på kort og lang sikt kan bedre oppveksvilkårene for unge vil bli presentert, og det legges opp til å diskutere ungdomsutfordringer på tvers av fag og kommuner, og på tvers av skolenivå (ungdomstrinn og VGO). Samlingen arrangeres fra lunsj til lunsj - i Hammerfest.

Mer informasjon og påmelding - på korusnord.no

 

Motiverende intervju - innføringskurs 21.-22. mars 2019 i Alta. 

MI er en klientsentrert og målrettet samtalemetode der målsettingen er å kunne bidra til positiv endring hos klienten, gjennom å utforske og øke betydningen av klientens egne motiver og mål. Bevisst bruk av kommunikasjonsferdigheter har en sentral plass i MI. Intensjonell atferdsendring forutsetter aktiv og konstruktiv deltakelse fra klientens side, der samarbeidet mellom klient og den profesjonelle hjelper baseres på den motivasjonsgrad og tro på egen mestring som klienten faktisk har. Målet med kurset er å gi en introduksjon i metoden Motiverende intervju, samt gi mulighet for å styrke egen samtalekompetanse i motivasjons– og endringsarbeid i kontakt med pasienter/klienter.

Mer informasjon og påmelding - på korusnord.no

 

Filmopptak fra konferanse om BTI og modellkommune

Helsedirektoratet, Bufdir og de syv regionale KoRusene, arrangerte i november to konferanser med hovedtema «Barn og unges medvirkning». Målet med konferansen var kunnskap og erfaringsoverføring mellom kommuner, regioner og statlig nivå. Forebygging.no filmet konferansen, slik at alle som er opptatt av bl.a brukermedvirkning, bedre tverrfaglig innsats og implementering kan få tilgang til de fleste innleggene som ble presentert på konferansene.

Se filmopptakene på forebygging.no 

 

Kurs og konferanser 2019

Kanskje du ønsker faglig oppdatering i løpet av 2019? Forebygging.no tilbyr oversikt over kurs, seminarer og konferanser på våre konferansesider.Tips oss gjerne på post@forebygging.no om dere savner relevante kurs, konferanser, seminarer som ikke er presentert.

Se konferanseoversikt på forebygging.no 

Footer
© KorusNord.no
KoRus-Nord, Teknologiveien 10, 8517 Narvik, Tel. +47 76 96 73 10