KorusNord.no nyhetsbrev KorusNord.no nyhetsbrev

Nyhetsbrev august 2015

Ny Ungdatarapport - Nasjonale resultater 2014

Ungdata er lokale ungdomsundersøkelser, der ungdom over hele landet svarer på spørsmål om ulike sider ved deres liv og livssituasjon. Fra 2010 og fram til utgangen av 2014 har nær 200.000 ungdommer deltatt i disse lokale ungdomsundersøkelsene. Målet med de nasjonale rapportene er å gi en bred oversikt over noen av resultatene fra Ungdata, vise hvordan ungdom i Norge har det, og hvordan de opplever det å være ung i dag.

Les mer om Ungdata - Nasjonale resultater 2014

 

Ungdata i Nord-Norge

I Nord-Norge har 50 av 88 kommuner gjennomført Ungdata. Helsedirektoratet har som mål at 90 prosent av alle kommunene skal gjennomføre Ungdata i løpet av 2016. Å gjennomføre Ungdata er gratis for kommunen. 

KoRus-Nord jobber aktivt med rekruttering av nye kommuner som kan gjennomføre undersøkelsen  våren 2016. I løpet av høsten 2015 vil det gjennomføres fylkesvise informasjonsmøter om Ungdata. Interesserte kommuner kan ta kontakt med KoRus-Nord på post@korusnord.no.

Det er NOVA og KoRus som har det faglige ansvaret for undersøkelsene, mens kommunen står for den praktiske gjennomføringen (i skoletida). KoRus-Nord gir veiledning til kommunene og bistår med gjennomgang av resultatene etter gjennomføring. 

Les mer om hvordan Nord-Norske kommuner kan komme i gang med Ungdata

 

Konferansen «Te ka slags nøtte - 2015?» i Narvik

Sett av dagene 28. og 29. oktober! Da er det for 15. gang klart for «Te ka slags nøtte?» - en konferanse som hver gang samler 300 fagfolk fra hele Nord-Norge!

Til konferansen kommer flere spennende forelesere, som Professor Willy Pedersen, spesialpedagog Hanne Holland, forsker Eifred Markussen, professor Ivar Frønes, førsteamanuensis Siri Havås Haugland, forsker Inger Synnøve Moan og overlege Line Tegner Stelander. I tillegg foreleses det på parallelle sesjoner på konferansens første dag.

Det ligger mer info om konferansen på www.korusnord.no. Påmeldingsfristen er 6. september 2015

Gå til "Te ka slags nøtte?" 2015

 

Bokanmeldelser på forebygging.no

På forebygging.no finner du bokomtaler av nyere aktuelle bøker innen fagfeltet til forebygging.no.

To av foreleserne på årets "Te ka slags nøtte"- konferanse, professor Willy Pedersen og professor Ivar Frønes  har nylig gitt ut bøker. Begge bøkene er omtalt på Forebygging.no: 

Bittersøtt – nye perspektiver på rus og rusmidler av Willy Pedersen (2015)
Risiko og marginalisering. Norske barns levekår i kunnskapssamfunnet Ivar Frønes og Halvor Strømme (2014)


Nytt innføringskurs i Motiverende intervju (MI) i Alta

Motiverende intervju (MI) er en klientsentrert og målrettet samtalemetode. Målsettingen er å kunne bidra til positiv endring hos klienten gjennom å utforske og øke betydningen av klientens egne motiver og mål. Bevisst bruk av kommunikasjonsferdigheter har en sentral plass i MI. Kurset gir en innføring i ulike faktorer for endring, blant annet vil deltakerne arbeide med ambivalens, motstand og endringssnakk.  

24.-25. september 2015 tilbyr vi innføringskurs i Alta. Påmeldingsfrist: 1. september

Her kan du melde deg på MI innføringskurs

Footer
© KorusNord.no
KoRus-Nord, Teknologiveien 10, 8517 Narvik, Tel. +47 76 96 73 10