KorusNord.no nyhetsbrev KorusNord.no nyhetsbrev

Nyhetsbrev juli 2018

Tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn (tidligere kjent som BTI-tilskudd)

Kommunene kan nå søke statlig tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn. Tilskuddsordningen ble i 2018 samordnet med tilskuddsordningen «Bedre tverrfaglig innsats – utvikling av lokal samhandling». Bufdir forvalter tilskuddsordningen i samråd med Helsedirektoratet. Deler av bevilgningen øremerkes kommuner som har pågående prosjekttilskudd fra Helsedirektoratets tilskuddsordning «Bedre tverrfaglig innsats» (BTI) i 2017. For 2018 er det satt av 30,2 mill. kroner til formålet på statsbudsjettet. Søknadsfristen er satt til 20. august.

Det er en del endringer og nye føringer fra direktoratene. Bufdir vil i samarbeid med Helsedirektoratet bistå og veilede kommunene med utviklingsarbeidet. Kriteriene for utvelgelse av kommuner er endret, og midlene skal gå til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn. Det er heller ikke en betingelse at man etablerer et BTI-prosjekt (i tråd med BTI-modellen). Kommunene kan også velge en annen modell for dette arbeidet.

Les mer om regelverket på Bufdir.no
Les mer om tilskuddsmidlene på vår nettside: Forebygging.no/tidlig innsats
Les mer om tilskuddet på Helsedirektorats nettside

 

Pakkeforløp psykisk helse og rus, konferanse i Bodø og Tromsø

I samarbeid med Helsedirektoratet inviterer Helse Nord RHF og helseforetakene til konferanser for lansering og implementering av pakkeforløp for psykisk helse og rus. Pakkeforløpene er utviklet i tett samarbeid med ulike fagmiljøer, bruker- og pårørendeorganisasjoner. Forløpene skal legge til rette for gode individuelle forløp, gjennom enda bedre samhandling mellom sektorene, klare ansvarsforhold og gode overganger. Det er til nå utviklet syv pakkeforløp som skal implementeres i tjenestene fra 1. januar 2019. 

Les mer om konferansen i Bodø 08.10.18
Les mer om konferansen i Tromsø 09.10.2018

 

Opplæring i BrukerPlan

Til nå har tre av fire nordnorske kommuner benyttet BrukerPlan for å kartlegge behovet for og tilbudet av deres tjenester innen rus og psykisk helse. BrukerPlan er verdsatt! Brukernes behov og kommunens tjenester kan variere fra år til år, så det anbefales å kartlegge hvert eller annet hvert år. Årets kartlegging vil foregå til høsten og innledes med en opplæringsdag. Denne er for nye kommuner og for etablerte kommuner som vil benytte nye kartleggere eller inkludere nye enheter. Dagen arrangeres 24. august i Bodø, 27. august i Målselv og 11. september i Sortland. Dersom det ikke er mulig å delta på en av disse dagene, kan KoRus-Nord tilby opplæring via telematikk. Kartleggingen må avsluttes innen midten av november.

 Se våre kurssider for mer informasjon

 

"Te ka slags nøtte?" 10.-11. oktober 2018

Til årets konferanse kommer leder for Ungdatasenteret, Anders Bakken for å fortelle om hvordan resultatene fra Ungdata-undersøkelsene kan brukes lokalt. Enkelte barn og unge er mer utsatt for å kunne utvikle rusproblemer enn andre. Psykolog Ove Heradstveit fra Uni Research/RKBU vest skal snakke om risikofaktorer og beskyttende faktorer for disse. Den besværlige implementeringen har professor i statsvitenskap Kjell Arne Røvik, Universitetet i Tromsø kalt sitt innlegg, som handler om pårørendeveilederen.

Marianne V. Trondsen, Nasjonalt senter for e-helseforskning/Barns Beste skal forelese om Barn og unge som er pårørendeHva vet vi og hva kan vi gjøre? Petter Dahle fra NAPHA stiller med innlegget Fallgruver, styrker og utfordringer - om ansatte med erfaringskunnskap i tjenesten. Dagfinn Bjørgen løfter spørsmålet På like vilkår? der han spør om ansatte med brukererfaring er ansatt på like vilkår som andre. Bjørgen er daglig leder ved Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.


Her finner du informasjon om konferansen og påmelding (påmeldingsfrist: 21. aug)

 

Footer
© KorusNord.no
KoRus-Nord, Teknologiveien 10, 8517 Narvik, Tel. +47 76 96 73 10