KorusNord.no nyhetsbrev KorusNord.no nyhetsbrev

Nyhetsbrev juni 2015

Undervisningsprogrammet Unge & Rus legges ned
KoRus-Nord er i ferd med å avvikle arbeidet med Unge & Rus. Bakgrunnen for beslutningen er at Helsedirektoratet har signalisert at KoRus’enes rolle ifht skole skal tones ned. I tilskuddsbrevet til KoRus’ene for 2015 har dette vært eksplisitt presisert. KoRus-Nord har derfor besluttet å ikke prioritere videre drift/oppdatering og utvikling av Unge & Rus. Dette innebærer i praksis at vi avvikler all kursvirksomhet knyttet til Unge & Rus, og at nettsiden til Unge & Rus vil bli stengt fra 1. juli i år.

I det videre arbeidet med rusmiddelforebyggende og helsefremmende arbeid i skolen, anbefaler vi skolene å følge Støttemateriell for rusforebyggende arbeid i skolen, utgitt av Helsedirektoratet. Støttemateriellet inneholder bakgrunnsstoff for forebyggende arbeid, samt forslag til læringsaktiviteter knyttet til de ulike læreplanmålene. Støttemateriellet er publisert på skole.forebygging.no, - et område på forebygging.no. KoRus-Nord vil gi opplæring i bruk av Støttemateriellet fra høsten 2015.

 

Øystein Henriksen disputerte om unge, rus og foreldremøter
Tittelen på studien er; Forebygging, fellesskap og foreldremøter. En studie av foreldremøter innenfor rusforebyggende program i skolen. Avhandlingen er en kvalitativ studie av foreldremøter innenfor rusforebyggende program i skolen. Studien viser blant annet at normer og regler for de unges alkoholdebut er det mest sentrale samtaletema i disse foreldremøtene. Øystein Henriksen er dosent ved Universitetet i Nordland og har ei delstilling ved KoRus-Nord.  

Les mer om Henriksen sin doktorgradsavhandling på KoRus-Nord/Aktuelt

 

Professor Willy Pedersen til Narvik
Professor Willy Pedersen er ute med sin nye bok "Bittersøtt – nye perspektiver på rus og rusmidler." Han skal også åpne årets "Te ka slags nøtte?" konferanse i oktober i Narvik.

I foredraget vil han beskrive utviklingstrekk for russituasjonen i Norge og internasjonalt; skader og problemer, drivkrefter, gleder og sentrale trekk ved bruk og avhengighet.

Gå til "Te ka slags nøtte?" 2015
Les bokanmeldelsen av hans nye bok på forebygging.no


Nytt nummer av SPOR
I dette nummeret av SPOR gir vi et innblikk i rusfeltets bredde, og de mange aktivitetene som skjer rundt i Nord-Norge. Den økte statlige satsningen på barn og unge vises på flere områder. I dette nummeret løfter vi frem arbeidet mot mobbing, blant annet presenteres Djupedalsutvalget sin NOU 2015: Å høre til. Vi har også besøkt en skole som jobber systematisk mot mobbing.

Pleie- og omsorgssektoren står overfor store utfordringer i møte med eldre pasienter med rusrelaterte skader og psykiske lidelser. Lite fokus på eldre og rus i de kommunale pleie- og omsorgstjenestene begrenser muligheten for å identifisere, forebygge og behandle slik problematikk. Eldre og rus er tema i flere av artiklene.

Gå til SPOR 2/2015 

 

Rusfag 1/2015 Artikkelsamling
Denne utgaven inneholder 10 fagartikler fra de ulike KoRus-ene i Norge. Det er stor spennvidde i tema i artiklene: Pårørende i rusfeltet, doping, dataspill, traumer, skoleskulk og alkholbruk. Vi får også mer kunnskap om ungdom; hvordan de opplever skolen, venner og relasjoner til familien og om hvordan deres forhold til rusmidler er. 

Gå til rusfag 1/2015

 

Rusmisbrukernes trofaste talsmann
- Innføringen av Rusreformen for drøyt ti år siden, har gått bedre enn fryktet. Jeg hadde liten tro på reformen, fordi jeg fryktet at menneskene bak diagnosen skulle bli glemt. Ordene kommer fra psykologspesialist Kjell Dalan (64), som de siste 30 år har vært en pådriver for kompetanseutvikling innen rusfeltet i Nord- Norge.

I tre tiår var psykologspesialist Kjell Dalan med på å utvikle Nordlandsklinikken fra en privat stiftelse, via fylkeskommunalt behandlingstilbud, til en behandlingsinstitusjon som ble lagt merke til på nasjonalt nivå. Carina Kaljord, kommunikasjonsrådgiver på KoRus-Nord, har intervjuet Dalan. 

Les om denne saken i SPOR 2/2015

Her kan du lese hele intervjuet med psykologspesialist Kjell Dalan

Footer
© KorusNord.no
KoRus-Nord, Teknologiveien 10, 8517 Narvik, Tel. +47 76 96 73 10