KorusNord.no nyhetsbrev KorusNord.no nyhetsbrev

Nyhetsbrev mars 2017

Spor 1/2017
Årets første SPOR er klar, og i dette nummeret får du innblikk i hele spekteret av hva som rører seg på rusfeltet i nordnorske kommuner. Tidlig innsats, folkehelsearbeid og selvmordsforebygging er blant sakene i dette nummeret. 

Gå til Spor 1/2017

 

Fagseminar om helseproblemer og overdoser ved bruk av rusmidler
Vi ønsker med dette seminaret å sette helse- og overdoseproblematikk på agendaen, og vil særskilt fokusere på risiko knyttet til langvarig og/eller omfattende bruk av illegale rusmidler. Kurset retter seg mot fagfolk i kommunene, som har ansvar for/er i kontakt med personer med rusproblemer, for eksempel leger, ansatte i kommunale rus-og psykisk helsetjenester, eller andre helse- og omsorgstjenester. Vi ønsker med dette seminaret også å nå de mindre kommunene i vår region, og legger vekt på at kunnskap som formidles skal kunne omsettes i praksis uavhengig av kommunestørrelse

Mer informasjon om påmelding finner du på korusnord.no

 

Folkehelseprogrammet rulles ut
Kommunene i Norge skal selv sitte i førersetet når det tiårige "Program for folkehelse- arbeid" i kommunene nå rulles ut. Programmet skal bidra til å fremme praksisnær og kommunebasert forskning, og til en langsiktig styrking av kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Barn og unge er en prioritert målgruppe, psykisk helse og livskvalitet og rusforebygging er viktige stikkord.

Les om denne saken i Spor 1/2017

 

Rett satsing til rett tid
For tolv år siden opplevde Harstad kommune store atferds-utfordringer blant elevene i skolen, og det var mye uro i ungdomsmiljøet i byen. Da kommunen ønsket å ta grep, oppdaget ledelsen at de manglet et helhetlig system for å kunne jobbe forebyggende. Samtidig som kommuneledelsen var på jakt etter gode forebyggende innsatser, ble de kontaktet av Atferdssenteret sin «forlengede arm», Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat). Bufetat skal gi barn, unge og familier med behov, tiltak med høy og riktig kvalitet i hele landet. Gjennom Atferdssenteret og Bufetat ble Harstad kommune for første gang introdusert for Parent Management Training – Oregon (PMTO). Kommunen bestemte seg raskt for å bli med på utprøvingen av programmet i Norge.

Les om denne saken i Spor 1/2017

 

Jobber etter  «BESTEMORS LOV»
Alle barn liker å få ros. Ros styrker selvfølelsen og gjør at barnet føler seg sett. Nettopp anerkjennelse, ros og gode beskjeder er en viktig del av TIBIR-programmet i Harstad kommune. - Du kan gjerne si at vi jobber i tråd med «Bestemors Lov»: Du skal hver dag gripe et barn på fersk gjerning i å gjøre noe fint, og fortelle barnet at du har sett det. Det sier TIBIR-koordinator Marion Børgesdatter.

Les om denne saken i Spor 1/2017

 

Halvparten av pasientene dropper ut
Andelen drop-out fra rusbehandling er mye høyere i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) enn på mange andre helseområder. Internasjonal forskning viser at rundt halvparten av pasienter som søkes til rusbehandling dropper ut. Enten ved at de ikke møter opp til, eller de avslutter sin behandling før planlagt tidspunkt.

Les denne saken i Spor 1/2017

 

Tre dagers FIT-veilederopplæring med Scott Miller og Susanne Bargmann
Interessert i å utvikle bedre tjenester med FIT? I oktober arrangerer NAPHA veiledersamling med to av de som kjenner verktøyet aller best. Har du veiledet, eller har konkrete planer om å veilede i FIT, tidligere KOR (Klient- og resultatstyrt praksis), og selv bruker ORS og SRS aktivt i din arbeidshverdag, er du i målgruppen for seminaret.

 Les mer om NAPHA sitt tilbud om FIT-veilederopplæring

Footer
© KorusNord.no
KoRus-Nord, Teknologiveien 10, 8517 Narvik, Tel. +47 76 96 73 10