KorusNord.no nyhetsbrev KorusNord.no nyhetsbrev

Nyhetsbrev november 2015

Alkoholkampanjen «Åpenbart påvirket»

Alkoholkampanjen «Åpenbart påvirket» er i full gang, blant annet gjennom de to filmene bartenderen og vorspielet, digitale og trykte annonser, utendørsreklame, plakater og annet materiell til skjenkestedene. Målgruppen for kampanjen er folk på byen i alderen 18–30 år.

En undersøkelse i regi av Helsedirektoratet viser at seks av ti unge har opplevd ubehagelige situasjoner med fulle folk på utesteder. Med kampanjen ønsker Helsesdirektoratet å rette oppmerksomheten mot skjenkereglene blant folk som går på byen. Målet er å øke forståelsen for og oppslutning om skjenkereglene i alkoholloven. Kampanjen er forankret i direktoratets strategi for det forebyggende arbeidet på alkoholfeltet, og er knyttet til satsingen Ansvarlig alkoholhåndtering.

 

Tilbud om deltakelse i et kommunalt tidlig innsats program – Barn i rusfamilier (BIR)

KoRus-Nord tilbyr nå kommuner opplæring og veiledning i hvordan man på et tidlig tidspunkt kan oppdage og identifisere barn som lever i familier med belastende rusmiddelbruk og i andre risikoutsatte livs- og familiesituasjoner. Opplæringen har fokus på man via økt handlingskompetanse og tverrfaglig samarbeid kan hjelpe disse barna og familiene. Målgruppe for opplæringen er ansatte i barnehager, barneskoler, SFO, helsestasjon, barnevern og PP- tjenesten. Hvis du ønsker informasjon om Barn i rusfamilier kan du kontakte Liv Salen eller Astrid Nygård på KoRus-Nord, eller lese om tilbudet på vår hjemmeside:

Les om Barn i i rusfamilier på korusnord.no
Liv Salen,  liv.salen@korusnord.no og Astrid Nygård  astrid.nygard@korusnord.no

 

Nytt Rusfag (2/2015) publisert!

I Rusfag finner du oppdatert kunnskap, inspirasjon og nyttig oppdateringer om innsatser og prosjekter i feltet. Tema for Rusfag 2/2015 er Rus og psykisk helse.

Gå til Rusfag 2/2015 på Korusnord.no

 

Når kontoret er et annet sted

En av sakene i Rusfag 2/2015 handler om ACT-teamets arbeid. ACT (Assertive Community Treatment) er en behandlingsform der aktivt oppsøkende, tverrfaglige team sørger for alle nødvendige tjenester til personer med alvorlige psykiske lidelser og sammensatte hjelpebehov. ACT-modellen har de senere år blitt videreutviklet til FACT, fleksible oppsøkende tjenester, som egner seg svært godt i små kommuner. Det finnes i dag ACT-team i alle helseregioner og flere FACT-team er under etablering i Norge.

Carina Kaljord, Korus-Nord har intervjuet Gaute Strand og Ellen Hoxmark ved Nasjonalt kompetansesenter for psykiskhelsearbeid (NAPHA) om ACT- og FACT-team. 

Les "Når kontoret er et annet sted" i Rusfag 2/2015

 

Tilskudd til rusmiddelforebygging for frivillige organisasjoner i 2016

Helsedirektoratet har lyst ut to tilskuddsordninger som skal støtte opp under frivillig innsats for å redusere forbruk av rusmidler og skader forårsaket av rusmidler. Målet med tilskuddsordningene er å stimulere til engasjement og rusmiddelpolitisk aktivitet både på nasjonal og lokalt nivå. Tilskuddene skal også fremme kunnskapsbaserte strategier og demokratisk organisasjonsarbeid med frivillig innsats og lokalt engasjement. Søknadsfrist: 15. desember 2015

Les mer om tilskuddsordningene på korusnord.no

 

Gratis abonnement på fagmagasiner

SPOR er KoRus-Nord sitt informasjons- og fagmagasin. Abonner på SPOR
RusFag magasin og artikkelsamling. Samproduksjon med andre KoRus-er. Abonner på RusFag 

Footer
© KorusNord.no
KoRus-Nord, Teknologiveien 10, 8517 Narvik, Tel. +47 76 96 73 10