KorusNord.no nyhetsbrev KorusNord.no nyhetsbrev

Nyhetsbrev september 2016

Stimuleringsmidler til forebygging i kommunene

KoRus-Nord forvalter tilskuddsordningen «Stimuleringsmidler til rusforebyggende tiltak i kommunene» på vegne av Helsedirektoratet. Hensikten med ordningen er å bidra til økt kompetanse og forståelse for effektive virkemidler i kommunenes rusmiddelforebyggende arbeid. 

Mer informasjon og søknadskjema ligger på korusnord.no

 

«Barn i rusfamilier» starter opp i Lenvik kommune i november

Det er kjent at barn som vokser opp i familier hvor en eller begge foresatte har et rusmiddelproblem, har større risiko enn andre barn for å utvikle psykiske problemer, atferdsproblemer og vanskeligheter i skolesituasjonen. For at barn som lever under vanskelige hjemmeforhold skal få tidligere hjelp, vil nå Lenvik kommune starte opp med kompetansehevingsprogrammet «Barn i rusfamilier». Hovedmålgruppa er barnehage-, skole- og SFO-personell, men for å stimulere tverrfaglig samarbeid deltar også andre tjenester som jobber med barn og familier.
Vi har allerede høstet gode og positive erfaringer med programmet «Tidlig inn» og ser på «Barn i rusfamilier» som en naturlig oppfølging. Vi tror at BIR blir et viktig program i vårt arbeid med å skape helhetlig tverrfaglig samarbeid for barn og unge, sier Odd Fredriksen, Sjumilsstegskoordinator i Lenvik kommune.

Les mer om "Barn i rusfamilier" på korusnord.no

 

Rusforebygging som en del av folkehelsearbeidet i skolen - Temadag i Troms og Finnmark

KoRus-Nord iviterer til temadag om ungdom og oppvekstvilkår, med særlig fokus på forebygging av alkoholbruk blant ungdom. Temadagen er nært koblet til lokale resultater og utfordringer som er avdekket i Ungdata. Målgrupper er ansatte i skolen og aktuelle samarbeidspartnere. Sted for temadagene er Kongsfjord i Berlevåg kommune og Tromsø.

Her finner du informasjon om tid/sted, innhold og påmelding

 

Ungdata er gjennomført i 66 kommuner i Nord-Norge

Stadig flere kommuner velger å kartlegge forhold rundt ungdom og ungdoms oppvekstvilkår med Ungdata. Helsedirektoratet har som mål at 90 prosent av kommunene skal gjennomføre Ungdata, og i Nord-Norge er gjennomføringsgraden 86 prosent. KoRus-Nord gir veiledning til nye kommuner som vil ta i bruk Ungdata - og til kommuner som skal kartlegge for andre eller tredje gang.

Les mer om Ungdata på Korusnord.no

 

Nasjonal ungdata-konferanse i november

190.000 norske ungdommer mellom 13 og 19 år har svart på Ungdata-undersøkelsen de tre siste årene. NOVA har nylig gitt ut rapporten Ungdata 2016, som baserer seg på data fra undersøkelsen. Rapporten legges frem på den Nasjonale ungdata-konferansen i november i Oslo. Tema for konferansen er: Vennskap. 

Konferansen er omtalt på Korusnord.no

 

Resultatene fra årets BrukerPlan kartlegging er nå klare

Kommunerapportene er sendt ut til alle kommuner som har kartlagt med BrukerPlan. Kommunene får tilbud om gjennomgang av egne resultater via videokonferanse, og de som ennå ikke har meldt sin interesse kan ta kontakt for nærmere avtale. Gjennomgang av kommunens resultater gjennomføres i samarbeid med NAPHA. Fellesrapportene, hvor data for kommuner slås sammen i fylkesvise rapporter, vil bli offentliggjort i løpet av høsten.

Kontaktpersoner på KoRus-Nord: Elisabeth Nordmo og Terje Myller

 

Konferanser: "Bruk av tvangstiltak overfor personer med rusmiddelproblemer"

KoRus-Nord og Fylkesmannsembetene arrangerer en konferanse i hvert av de nordligste fylkene i løpet av høsten.

Formålet med konferansen er å bidra til riktigere bruk av tvang, slik at de som blir underlagt tvang får et bedre grunnlag til å mestre sine rusmiddelproblemer, enn de hadde før tvangsinnleggelsen.

På kursportalen ligger det mer informasjon om tid/sted, innhold og påmelding.

Footer
© KorusNord.no
KoRus-Nord, Teknologiveien 10, 8517 Narvik, Tel. +47 76 96 73 10