BrukerPlan
Hva er Brukerplan?

Innsamling av personopplysninger i BrukerPlan er midlertidig stoppet. Kartlegging vil gjenopptas når det er etablert et system for å informere registrerte og personvernkonsekvensutredning er gjennomført. Det vil bli sendt ut informasjon til alle kommuner når dato for oppstart er klar. 

BrukerPlan er et verktøy for kommuner som ønsker å få en oversikt over omfanget av tjenestemottakere med rusproblemer og/eller psykiske helseproblemer, deres livssituasjon og funksjonsnivå, og hvilke tjenester som mottas og etterpørres.

I BrukerPlan kartlegges personer fra 16 år, som er registrert med kommunale helse- og omsorgstjenester og vurdert å ha et rus- og psykisk helseproblem.  

Kommunene tilbys årlig kartlegginger. Opplæring, veiledning og bruk av BrukerPlan er gratis. 

Hvorfor kartlegge med BrukerPlan?

BrukerPlan kan brukes til kartlegging, kvalitetssikring, utvikling og planlegging av tjenester. Registreringene utføres i den enkelte kommune av ansatte innen helse-, omsorgs- og velferdstjenestene.

Kartleggingen dokumenterer tjenestene som brukere får per dags dato og forventet etterspørsel av tjenester i året som kommer. Dette kan gi grunnlag til å prioritere mellom grupper og typer av tjenestetilbud.

Ved gjentatt kartlegging over noen år, synliggjøres utviklingstrekk i tjenestetilbudet og utfordringsbildet som ellers ville vært vanskelige å fange opp.

Kartleggingen er mye brukt som datagrunnlag i kommunale ruspolitiske handlingsplaner og som informasjonskilde for sentrale myndigheter. I Regjeringens Opptrappingsplan for rusfeltet 2016-2020 anbefales kommunene til å benytte BrukerPlan.

Hvordan ta i bruk BrukerPlan?

Kommunale helse- og omsorgsinstanser som er i kontakt med personer med rusrelaterte problemer og/eller psykiske helseplager, kan i utgangspunktet kartlegge: rustjenester, tjenester innen kommunalt psykisk helsevern, boligtjenester, pleie- og omsorgstjenester og fastleger.

Desto flere instanser som er med, desto bedre og mer dekkende blir kartleggingen. Det er fagpersonalet som kartlegger og det er fagpersonalets kunnskap og vurderinger som legges til grunn for kartleggingen.

Kartleggingen foregår via internettløsning. Dataene mottas av Helse Stavanger som har fått konsesjonen til å samle inn og analysere data.

KORUS Nord og Helse Stavanger samarbeider om å gi deg og din kommune opplæring og støtte for å bruke verktøyet. Aktuelle fagpersoner gis informasjon og opplæring via telematikk. Kartleggingen gjennomføres én gang i året eller annet hvert år.


Før BrukerPlan-kartleggingen

 • Kommuner som er interesserte i BrukerPlan tar kontakt med  elisabeth.nordmo@korusnord.no.
 • Aktuelle kartleggere gis opplæring via digitale løsninger. 
 • Kommunen beslutter om man skal ta i bruk BrukerPlan og melder ifra.
 • Kommunen og KORUS Nord inngår skriftlig avtale.
 • Kommunen avgjør hvilke avdelinger som skal registrere og utnevner koordinator for registeringen.
 • Koordinator tar kontakt med KORUS Nord ved elisabeth.nordmo@korusnord.no, får tilsendt passord og klargjør IKT-løsninger.
 • Koordinator sørger for at kartleggingen blir gjennomført innen fastsatt frist.
 • Opplæring og kartlegging gjennomføres på høsten. 


Etter BrukerPlan-kartleggingen

 • Etter gjennomført og innsendt kartlegging mottar kommunen rapporter med resultater. 
 • Kommunen får tilbud om å gjennomgå og analysere resultatene sammen med KORUS Nord eller NAPHA. Dette gjennomføres som 2-timers møte via digitale løsninger, som f.eks. Teams. 
 • Siden BrukerPlan ikke minst er et systemverkøy som gir et godt oversiktsbilde av situasjonen, anbefaler vi på det sterkeste at ledere i kommunen deltar i gjennomgangen av resultater.
 • Kommuner kan etter avtale få oppfølging utover dette, f.eks. særskilte analyser, presentasjoner i ulike fora o.l. Det taes forbehold om kapasitet. 

Pr kartlegger må det beregnes et dagsverk til opplæring, noen minutter pr bruker til selve kartleggingen. I tillegg må det i kommunen settes av tid til analyse, drøfting og oppfølging av resultater. Koordinator må påregne et par dagers arbeid utover dette.

KORUS Nord sender ut informasjon til alle kommuner angående kartleggingsfrist og tilbud om opplæring. Kartleggende kommuner får informasjon vedrørende tilbud om oppfølging. Se forøvrig våre "Tilbud på forespørsel" her: http://korusnord.no/kurs/?p=f

Sist endret 14.mar 2022

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: mt6s5y
(Skriv inn koden over.)