Feedback-informerte Tjenester (FIT)

Hva er FIT (tidligere KOR)

Feedback-informerte tjenester er basert på systematisk og umiddelbar tilbakemelding fra bruker. Denne faglige tilnærmingen gir utgangspunkt for læring og endring, og sikrer større grad av brukermedvirkning og tilpasset behandling.

Feedback-informerte tjenester (tidligere brukt benevnelse er KOR/Klient- og resultatstyrt praksis) er en tilnærming som kan brukes for å øke bruker- og mestringsperspektivet i rusfeltet. Dette er en praksis som hjelper fagpersonen med å holde fokus på prosess (endring), samarbeidet og relasjonen med brukeren, samtidig som det gir brukeren en mulighet til å si fra om hva som fungerer bra og hva som ikke fungerer godt nok. Sentralt i tilnærmingen står bruken av de to FIT-skjemaene. FIT ble utviklet av blant andre Scott Miller og Barry Duncan. De bygger sin tilnærming på nyere behandlingsforskning omkring hva som skaper endring i behandling, og hva som øker effekten av behandling. Sentrale inspirasjonskilder for deres arbeid er forskning på betydningen av den terapeutiske alliansen, tidlig bedring og fortløpende tilbakemeldinger fra brukeren.

Hvorfor bruke FIT

Det er et mål for rusfeltet at bruker – og mestringsperspektivet skal gjenspeiles som det bærende prinsipp i så vel forebygging, behandling og oppfølging. FIT er et eksempel på systematisk brukermedvirkning på individnivå. Gjennom denne tilnærmingen gis brukeren mulighet til å komme frem med sine perspektiver, og til å påvirke eget behandlingstilbud. Fagpersonen og den virksomheten de jobber i, vil kunne bruke resultatene fra brukernes tilbakemeldinger til kontinuerlig forbedring av praksis, og til å ivareta rettighetene til brukerne. Om FIT skal bidra til brukermedvirkning kommer i første rekke an på hvilke holdninger man har til samarbeidet med bruker, at brukerens mening om behandlingen blir aktivt etterspurt. Denne tilnærmingen knyttes til likeverd og tillit til brukerens egen forståelse og ressurser, og til betydningen av et samarbeid tuftet på åpenhet om endring/resultat av behandlingen, ansvar og forventning. Sammen utformes tiltak rettet mot brukerens behov.

Hvordan ta i bruk FIT

Verktøyet som brukes i denne tilnærmingen er 2 enkle skjemaer (Outcome Rating Scale/ ORS og Session Rating Scale/SRS), som det tar noen få minutter å fylle ut. Skjemaene brukes i hver samtale, henholdsvis først og sist i timen. På denne måten gis det en systematisk tilbakemelding fra bruker om lidelsestrykk/hvordan han/hun har det, nytten av behandlingen og av hvordan de opplever hver time/hvert møte. FIT kan brukes på tvers av teoretisk forståelse, behandlingsmetode, og i ulike deler av behandlingsapparatet. Det finnes også egne skalaer for barn og unge.

Det finnes flere elektroniske løsninger for Feedback-informerte tjenester (FIT). NAPHA gir en oversikt over disse: https://www.napha.no/_lisens_fit_verktøy

FIT skalaene er oversatt til norsk.

KoRus-Nord har siden 2010 samarbeidet med ulike kliniske miljø innenfor rusfeltet for å innhente erfaringer med bruk av FIT/KOR. To skriftlige utgivelser oppsummerer slike prosjekt. 

  • Klient – og resultatstyrt praksis. Erfaringer fra Ruspoliklinikken, UNN (2010)
  • Utprøving av Klient – og resultatstyrt praksis (KOR) i tverrfaglig spesialisert rusbehandling på døgninstitusjon ved Nordlandsklinikken (2015)

På forespørsel gjennomfører KORUS Nord grunnopplæring i FIT, og bistår med systematisering av erfaringer i iverksetting av denne tilnærmingen. God forankring av dette faglige utviklingsarbeid i tjenesten vil være en fordel.

Ta gjerne kontakt med KORUS Nord ved turi.enoksen@korusnord.no eller siv.maude@korusnord.no for mer informasjon. Du kan også lese mer om FIT i valgene til høyre på denne siden.

Sist endret 23.sep 2021

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: 81j74f
(Skriv inn koden over.)