Samhandling og koordinering

Det lokale hjelpetilbudet til rusmiddelavhengige inneholder et bredt spekter av lokalbaserte tjenester og tilbud, med tanke på å nå målgruppens behov. Mangfoldet av tjenester kan i noen tilfeller gjøre at tilbudet oppleves som fragmentert, lite helhetlig og koordinert. Det gjøres et godt helse- og omsorgsarbeid i de ulike enhetene, men samordningen og koordineringen av de ulike tilbudene oppleves ofte som mangelfull.

Forsvarlighetsplikten som er hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven (§4-1), Spesialisthelsetjenesteloven (§2-2) og helsepersonelloven (§§4 og 16), krever at tjenestene må tilrettelegges slik at den enkelte gis et helhetlig og koordinert helse- og omsorgstjenestetilbud. Det forutsettes at tjenestene samhandler om tilbudet til den enkelte bruker. 

Hvorfor samhandle?

Gode samhandlingsmodeller gir gevinster for både hjelpeapparat, brukere og pårørende. Brukere og pårørende vil i større grad oppleve et koordinert hjelpetilbud som oversiktlig, målrettet og forutsigbart. Erfaringer viser at dette har betydning for resultatet av behandlingen. Hjelpeapparatet vil få en gevinst av at flere enheter jobber mot samme mål, man tydeliggjør ei arbeidsdeling, og man får en bedre oversikt over det totale tilbudet rundt brukeren.

Hvordan samhandle?

God og effektiv samhandling kan etableres på mange ulike måter. Samarbeidsformer og rolleavklaring tjenestene imellom bør avklares ut fra lokale forhold, dette både innad i kommunen og mellom kommune og spesialisthelsetjeneste.

Det er beskrevet mange ulike samarbeidsmodeller og anbefalinger om hvordan man kan samhandle på en god og effektiv måte. 

KORUS skal være pådriver og tilrettelegger for gode samarbeidsarenaer og samhandlingsmodeller for de lokale tjenestene i regionen. Dette gjør vi ved å bidra faglig på ulike samarbeidsarenaer, som fylkesmennenes rus/psykiatrifora, samarbeidsforum med DPS og omliggende kommuner, samt implementeringsarbeid med ulike veiledere og retningslinjer der samhandling og koordinering er tema. Vi foreleser også om ulike tema som Kommunens rolle i pakkeforløpene, Kommunalt rus- og psykisk helsearbeid, og Individuell Plan, på forespørsel. Les mer om våre "Tilbud på forespørsel" her: http://korusnord.no/kurs/?p=f

Ta gjerne kontakt med KORUS Nord ved elisabeth.nordmo@korusnord.no for mer informasjon. Du kan også lese mer om Samhandling og koordinering i valgene til høyre på denne siden.

Sist endret 15.jun 2022

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: wbda58
(Skriv inn koden over.)