Bedre tverrsektorielt samarbeid
Hva er BTS?

Bedre tverrsektorielt samarbeid omhandler arbeid med sentrale innsatser og utvikling av modeller for bedre systematisk samarbeid rundt utsatte barn og unge i kommunene. Modeller som utvikles i kommunene skal tydeliggjøre hva en gjør når en bekymret for et barn. De som jobber med barn og unge skal i større grad kunne identifisere sine bekymringer og kjenne til rutiner som omsetter bekymringen til konkret handling.  

 

Bedre tverrfaglig innsats (BTI)

Samhandlingsmodellen BTI kan anvendes i kommuner for å bedre tverrfaglige innsats i og mellom tjenester rettet mot barn, unge og familier som bekymrer. Hensikten er å kvalitetssikre helhetlig og koordinert innsats uten oppfølgingsbrudd i samarbeid med barn/ungdom og deres foresatte. BTI bidrar til tidlig innsats, samordning og medvirkning. Se også Informasjonsbrosjyre om BTI

Modellen gir en oversikt over handlingsforløp, og kan bidra til å rette opp svikt i samhandling mellom tjenester både på lokalt, regionalt og statlig nivå. BTI-modellen egner seg både som et hjelpemiddel til å ta strategiske beslutninger, systematisere og beskrive det praktiske arbeidet med barn, unge og familier det er knyttet undring eller bekymring til.

BTI-modellen består av en grunnmodell, handlingsveileder, verktøy og ansattes kompetanse.  Modellen er utviklet i Danmark. I vår region har Tromsø kommune vært med i utviklingsarbeidet. Les mer om BTI sin historie her Historien om BTI

BTI-modellen er en tilgjengelig inspirasjonsmodell for alle landets kommuner. Det er knyttet en nasjonal nettressurs til modellen.  Her kan du lese mer om hva BTI er, samt gå dypere inn i tekst som sier noe om hvorfor dette arbeidet er viktig http://tidliginnsats.forebygging.no/Aktuelle-innsater/BTI/ 

 

Tilskuddsordning

Hovedoppdraget til tilskuddsordningen «Tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn» er at kommunene skal lage en helhetlig, tverrsektoriell modell for arbeidet med utsatte barn. Ordningen forvaltes av Barne, - ungdoms- og familiedirektoratet. Det er knyttet regelverk til ordningen Regelverk for tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn (Rundskriv 19/2019 fra Bufdir) og en faglig veileder fra Bufdir. som et supplement til regelverket Tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn  

Dersom din kommune ønsker å starte opp med BTS-arbeid eller ønsker mer informasjon, ta gjerne kontakt med KORUS Nord ved Linda Johnsen linda.johnsen@korusnord.no Kari Hjertholm Danielsen kari.danielsen@korusnord.no eller Trude Aalmen trude.aalmen@korusnord.no for mer informasjon. Du kan også lese mer om BTI i valgene til høyre på denne siden.

Ressurser og dokumenter:

Nasjonal nettressurs http://tidliginnsats.forebygging.no/Aktuelle-innsater/BTI/

Nasjonal faglig retningslinje https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/tidlig-oppdagelse-av-utsatte-barn-og-unge

Erfaringsdeling, filmer fra konferanser, kronikker, praksiserfaringer http://tidliginnsats.forebygging.no/Aktuelle-innsater/BTI/Erfaringsdeling/

Jus og sentrale føringer http://tidliginnsats.forebygging.no/Aktuelle-innsater/BTI/Rapporter-om-BTI/

Verktøy http://tidliginnsats.forebygging.no/Aktuelle-innsater/BTI/Hva-er-BTI/Hva-er-BTI/Verktoy/

«Samhandlingens røde tråd» https://www.digiblad.no/kompetansesenter-rus/spor3-2017/files/assets/basic-html/page-37.html

«Tverrfaglig innsats ivaretar de svakest barna» http://www.korusnord.no/Global/Publikasjoner/Spor/spor1-2015.pdf#page=32

Bruk av modellen

Dersom din kommune ønsker å starte opp med BTS eller ønsker mer informasjon om modellen ta gjerne kontakt med KoRus-Nord ved Linda Johnsen linda.johnsen@korusnord.no , Kari Hjertholm Danielsen, kari.danielsen@korusnord.no eller Trude Aalmen trude.aalmen@korusnord.no for mer informasjon. Du kan også lese mer om BTS i valgene til høyre på denne siden.

Sist endret 23.sep 2021

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: 45w33n
(Skriv inn koden over.)