Tidlig inn - Harstad og Kvæfjord


Tidspunkt:
Varighet:
5 dager i løpet av 2017
Sted:
Universitetet (UIT), Havnegata 5, Harstad
Målgruppe:
Helsesøstre, jordmødre og leger, samt annet aktuelt fagpersonell i Harstad og Kvæfjord kommune, som jobber med rus, psykisk helse eller vold i forhold til gravide og småbarnsforeldre.
Arrangør:
Kommunene Harstad og Kvæfjord, i samarbeid med KoRus-Nord og Regionalt opplæringsteam Tidlig inn.
Kursbeskrivelse
Program
Praktiske opplysninger
Foreleser
Godkjenning
Kursavgift
Dokumenter
Påmeldte

Harstad kommune og Kvæfjord kommune har inngått samarbeidsavtale med KoRus-Nord om gjennomføring av opplæringsprogrammet Tidlig inn.

Tidlig inn er opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtalemetodikk i møte med gravide og småbarnsforeldre på områdene psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner.

Det viser seg ofte at helsepersonell synes det er vanskelig å spørre om, og gi hjelp i forhold til, psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner. Derfor har Helsedirektoratet og Barne, ungdoms- og familiedirektoratet gått sammen om å utarbeide et helhetlig opplæringstilbud til kommunene.

Opplæringsprogrammet er opplæring i gode verktøy og metoder innen tidlig intervensjon. Med tidlig intervensjon menes arbeidet med å identifisere og håndtere et problem på et så tidlig tidspunkt at problemet ikke utvikler seg eller blir redusert med begrenset innsats.

Målet med opplæringen er at deltakerne skal få

 • Mot til å spørre om alkohol, psykisk helse og vold
 • Mot til å handle på grunnlag av svar fra den enkelte
 • Kunnskap om hva man kan gjøre og hvem man kan henvende seg til, og hvilke instanser som er de riktige til å følge opp den enkelte, familien eller barna. 

Målgruppen er kommunalt ansatte som i det daglige møter småbarnsforeldre, gravide og deres partnere. Primærmålgruppen er jordmødre, helsesøstre og fastleger. I tillegg bør fagpersonell som jobber med barn og familier i endre etater delta på hele eller deler av programmet. Det gjelder barnevern, NAV,  PPT, familievernkontor, kommunepsykologer, ansatte i oppfølgingstjenester for rus og psykisk helse, familievoldskoordinator i politiet og eventuelt andre. Kommunen kan også invitere med seg samarbeidspartnere i spesialisttjenestene.

Opplæringsprogrammet er modulbasert og går over seks dager. Det er forskjellige kursledere/forelesere på de ulike dagene. Kurslederne kommer fra:

 • KoRus-nord (Kompetansesenter rus Nord-Norge)
 • RKBU nord (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge)
 • RVTS nord (Regionalt ressurssenter om vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging)
 • Bufetat  (Barne-, ungdoms- og familieetaten/Inntak Nordland)

 

Følgende elementer står sentralt i opplæringen:

 • Dialog om sårbare tema
 • Bruk av MI (motiverende samtale) og støttesamtale
 • Kartlegging av og samtaler om alkohol og graviditet
 • Kartlegging av og samtaler om psykiske vansker under graviditet og i småbarnsperioden
 • Kartlegging av og samtaler om vold i nære relasjoner
 • Samarbeid om alvorlig og kompleks problematikk

For at jordmødre, helsesøstre og fastleger lettere skal kunne ta i bruk kartleggingsverktøyene og samtalemetodikken vil opplæringen etterfølges av veiledning i gruppe i 2 år. 

 

INNHOLD I OPPLÆRINGSPROGRAMMET TIDLIG INN

 

Dag 1: Introduksjon og empatisk kommunikasjon
14. februar, kl. 0845 - registrering/kaffe -  Oppstart kl. 0900 - Avslutning kl. 15.30.

Introduksjon. Barrierer mot å snakke om sårbare tema. Dialog om sårbare tema - empatisk rådgivning.

v/ psykologspesialist Astrid Nygård og seniorrådgiver Turi Antonsen, KoRus-Nord,

Hva er status i kommunen og hva er behovet i vår kommune? v/ kommunerepresentanter

 

Dag 2:  Alkohol i svangerskapet og motiverende samtale (MI)
15. februar, kl. 0845 - registrering/kaffe - Oppstart kl. 0900 - Avslutning kl. 1530

Alkohol og graviditet. Bruk av kartleggingsverktøyet TWEAK. Introduksjon i Motiverende Samtale. Praktiske øvelser.

v/ jordmor Liv Kristin Olsen og seniorrådgiver Turi Antonsen, KoRus-Nord

 

Dag 3: Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid
9. mars kl. 0845- registrering/kaffe - Oppstart kl. 0900 - Avslutning kl.  1530

Depresjon hos mor og konsekvenser for spedbarnet.  EPDS og samtaleferdigheter.   Praktiske øvelser og ferdighetstrening.

v/ psykolog Karin van Doesum og helsesøster Maren Weum, RKBU

   

Dag 4: Vold i nære relasjoner 
4. april kl. 0845 -  registrering/kaffe - Oppstart kl. 0900 - Avslutning kl. 1530

Å bli trygg på å spørre om vold i nære relasjoner. Og bli trygg på oppfølging av saker hvor vold er involvert. Praktiske øvelser.

v/ spesialkonsulent Jens Salomonsen og psykologspesialist Marianne Ryeng

 

Dag 5: Samarbeid rundt alvorlig og kompleks problematikk
4. mai kl 0845 - registrering/kaffe - Oppstart kl. 0900 - Avslutning kl. 1530 

Målsettingen med dagen er «å se» det lille barnet, styrke handlingskompetansen og det tverrfaglige arbeidet rundt barn og familier med alvorlig og kompleks problematikk.

v/ prosjektleder Laila Krogh,  Bufetat 

 

Dag 6: Dato ikke fastsatt

Utveksling av kommunens erfaringer knyttet til endring av rutiner, implementering og bruk av verktøyene og metodene, og oppfølging av familiene.

 

Dag 1: 14. februar 2017 - Introduksjon og empatisk kommunikasjon

08.45: Registrering og kaffe

09.00: Velkommen 

09.10: Introduksjon v/ psykologspesialist Astrid Nygård

10.30: Hva er status i kommunen og hva er behovet i vår kommune? v/kommunerepresentanter

11.30: Empatisk kommunikasjon v/ seniorrådgiver Turi Antonsen, KoRus-Nord,

12.00: Lunsj

12.45: Empatisk kommunikasjon fortsetter..

15.30: Slutt for dagen

 

Dag 2: 15. februar 2017 - Alkohol i svangerskapet og motiverende samtale (MI)


08.45: Registrering og kaffe

09.00: Introduksjon til motiverende samtale v/ Turi E. Antonsen

12.00: Lunsj

12.45: Alkohol og graviditet. Bruk av kartleggingsverktøyene TWEAK. Når den gravide bruker alkohol - lovbestemmelser v/jordmor Liv Kristin Olsen

15.30 Slutt for dagen

Pauser blir lagt inn underveis.

  

Dag 3: 9. mars 2017 - Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid

08.45 - 09.00 Registrering og kaffe
09.00 - 12.00 Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid

12.00 - 12.45 Lunsj

12.45 - Innføring i Edinburghmetoden - EPDS-skjemaet og støttesamtalen.
Samtaleferdigheter og gruppeøvelser

15.30 - Slutt for dagen

    

Dag 4 : 4. april 2017 - Vold i nære relasjoner 

08.45 –09.00      Registrering

09.00 –12.00    Vold - Konsekvensen av vold

12.00 –12.45    Lunsj

12.45 –15.30    Kartlegging av vold - Risiko og ressurskartlegging - Øvelse - Oppsummering

 

Dag 5 : 4. mai 2017 - Samarbeid rundt alvorlig og kompleks problematikk

8.45 - 09.00 Registrering

09.00 - 09.15 Velkommen og kort introduksjon v/Astrid Nygård, KoRus-Nord

09.15 - 09.55 Barneperspektivet

09.45 - 09.55 Pause

09.55 - 10.40 Hva er alvorlig og kompleks problematikk? Filmen "Hjemme verst". Refleksjon og summing, plenum

10.40 - 10.50 Pause

10.50 - 11.20 Barn i risiko. Hvordan komme fra bekymring til handling

11.20 - 11.50 Familieverntjenestens rolle og tilbud. Hvordan kan familievernet møte familier og barn som strever?

11.50 - 12.35 Lunsj

12.35 - 13.05 Barneverntjenestens rolle og tilbud. Hvordan kan barnevernet møte barn og familier som strever?

13.05 - 13.35 Forebyggende familieteam, UNN. Hvordan kan familieteamet møte barn og familier som strever?

13.35 - 13.45 Pause

13.45 - 15.20 Samarbeid og samhandling. Kort innledning, gruppearbeid, tilbakemelding i plenum

15.20 - 15.30 Avslutning v/Ann Kristin Berthelsen, KoRus-Nord

 

 

Kurset er gratis. Lunsj kan kjøpes i kantina.

Jordmødre, helsesøstre og fastleger og deres ledere deltar på alle kursdagene. Øvrige deltar primært på dag 1, 5 og 6.

Opplæringsprogrammet er godkjent av Den norske legeforening med

 • 30 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i psykisk helse for videre- og etterutdanningen i allmennmedisin
 • 30 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning i samfunnsmedisin.
 • 30 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning i barnesykdommer

Opplæringsprogrammet er godkjent av Den norske jordmorforeningen  med 30 timer i det kliniske spesialistprogrammet for jordmødre

Opplæringsprogrammet er godkjent av Norsk psykologforening som vedlikeholdsaktivitet med det antall timer kurset er på.

Det er ingen kursavgift.Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: 48pwpt
(Skriv inn koden over.)