Tidlig inn - Porsanger


Tidspunkt:
Påmeldingsfrist:
25. oktober 2018
Varighet:
1 dag - Dag 6
Sted:
Møterom Helsetunet, Lakselv
Målgruppe:
Helsesøstre, jordmødre og leger, samt annet aktuelt fagpersonell som jobber med rus, psykisk helse eller vold i forhold til gravide og småbarnsforeldre.
Arrangør:
Porsanger kommune, KoRus-Nord og Regionalt opplæringsteam Tidlig inn
Kursbeskrivelse
Program
Praktiske opplysninger
Foreleser
Godkjenning
Kursavgift
Dokumenter
Påmeldte

Porsanger kommune ved rådmann har inngått samarbeidsavtale med KoRus-Nord om gjennomføring av opplæringsprogrammet Tidlig inn.

Tidlig inn er opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtalemetodikk i møte med gravide og småbarnsforeldre på områdene psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner.

Det viser seg ofte at helsepersonell synes det er vanskelig å spørre om, og gi hjelp i forhold til, psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner. Derfor har Helsedirektoratet og Barne, ungdoms- og familiedirektoratet gått sammen om å utarbeide et helhetlig opplæringstilbud til kommunene.

Opplæringsprogrammet er opplæring i gode verktøy og metoder innen tidlig intervensjon. Med tidlig intervensjon menes arbeidet med å identifisere og håndtere et problem på et så tidlig tidspunkt at problemet ikke utvikler seg eller blir redusert med begrenset innsats.

Målet med opplæringen er at deltakerne skal få

 • Mot til å spørre om alkohol, psykisk helse og vold
 • Mot til å handle på grunnlag av svar fra den enkelte
 • Kunnskap om hva man kan gjøre og hvem man kan henvende seg til, og hvilke instanser som er de riktige til å følge opp den enkelte, familien eller barna. 

Målgruppen er kommunalt ansatte som i det daglige møter småbarnsforeldre, gravide og deres partnere. Primærmålgruppen er jordmødre, helsesøstre og fastleger. I tillegg bør fagpersonell som jobber med barn og familier i andre etater delta på hele eller deler av programmet. Det gjelder barnevern, NAV,  PPT, familievernkontor, kommunepsykologer, ansatte i oppfølgingstjenester for rus og psykisk helse, familievoldskoordinator i politiet og eventuelt andre. Kommunen kan også invitere med seg samarbeidspartnere i spesialisttjenestene.

Opplæringsprogrammet er modulbasert og går over seks dager. Det er forskjellige kursledere/forelesere på de ulike dagene. Kurslederne kommer fra:

 • KoRus-nord (Kompetansesenter rus Nord-Norge)
 • RKBU nord (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge)
 • RVTS nord (Regionalt ressurssenter om vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging)
 • Bufetat  (Barne-, ungdoms- og familieetaten/Inntak Nordland)

 

Følgende elementer står sentralt i opplæringen:

 • Dialog om sårbare tema
 • Bruk av MI (motiverende samtale) og støttesamtale
 • Kartlegging av og samtaler om alkohol og graviditet
 • Kartlegging av og samtaler om psykiske vansker under graviditet og i småbarnsperioden
 • Kartlegging av og samtaler om vold i nære relasjoner
 • Samarbeid om alvorlig og kompleks problematikk

For at jordmødre, helsesøstre og fastleger lettere skal kunne ta i bruk kartleggingsverktøyene og samtalemetodikken vil opplæringen etterfølges av veiledning i gruppe i 2 år. 

 

INNHOLD I OPPLÆRINGSPROGRAMMET TIDLIG INN

 

Dag 1: 

Sted: Lakselv; Møterom Helsetun Kjøkken

Introduksjon. Barrierer mot å snakke om sårbare tema. Dialog om sårbare tema - empatisk rådgivning.

ved psykologspesialist Astrid Nygård og seniorrådgiver Turi Enoksen, KoRus-Nord,

Hva er status i kommunen og hva er behovet i vår kommune? Ved Porsanger kommune

 

 Dag 2: 

Alkohol og graviditet. Alkohol i et familieperspektiv. Bruk av kartleggingsverktøyene TWEAK og AUDIT. Å tematisere bruk av alkohol i graviditet. Opplæring i MI (Motiverende Samtale). Praktiske øvelser.

ved psykologspesialist Astrid Nygård, seniorrådgiver Turi Antonsen KoRus-Nord

 

 Dag 3: 

Å bli trygg på å spørre om vold i nære relasjoner. Og bli trygg på oppfølging av saker hvor vold er involvert. Praktiske øvelser.

Ved spesialkonsulent Jens Salomonsen

 

Dag 4: 

Depresjon hos mor og konsekvenser for spedbarnet.  EPDS og samtaleferdigheter.   Praktiske øvelser og ferdighetstrening.

Ved psykolog Karin van Doesum og helsesøster Maren Weum, RKBU

 

Dag 5: 

Samarbeid rundt alvorlig og kompleks problematikk. Målsettingen med dagen er «å se» det lille barnet, styrke handlingskompetansen og det tverrfaglige arbeidet rundt barn og familier med alvorlig og kompleks problematikk.

v/Sonja Aspmo,  Bufetat, inntak Nordland 

 

Dag 6:

Utveksling av kommunens erfaringer knyttet til endring av rutiner, implementering og bruk av verktøyene og metodene, og oppfølging av familiene.

Dag 6 :Velkommen til siste dag i tidlig inn-opplæringen - Porsanger kommune

Kommunens dag - 02.11.18

0800  Kaffe mens vi venter

0830
Tune inn- Velkommen v/Solveig
Hva har vi lært i de ulike modulene?

0900
Erfaringer med bruk av metodene vi har lært gjennom programmet jordmortjenesten/helsestasjon/lege/samarbeidspartenes erfaring
Hva er utfordrende? Hva fungerer godt? Hver avd legger kort innlegg
Diskusjon i plenum

0945 Kaffepause

1000 Forts......

1030
Presentasjon av prosjekt - Forebyggende tjenester i barnehagen - Fokus på innovasjon som arbeidsmetode

1100  Lunsj

1200
Gruppearbeid: hvilke utfordringer ser vi i Porsanger kommune?
Hvordan kan vi bruke metodene vi har læt i tidlig inn? (MI, dialogsamtale, støttesamtale, kartleggingsverktøyene; TWEAK, Spørre om vold og EPDS)

1300  Kaffe

1330
Diskusjon i plenum

1430
Lage tiltaksplan for Tidlig inn minimum et år frem i tid.
Hvordan holde trykket? Fortsette veiledning? skal Porsanger kommune bruke EPDS,TWEAK, og spørre om vold? Hvordan sikre at dette videreføres?
Plenum

1500
Tune ut
Jens Salamonsen fra RVTS og Ankie Berthelsen fra KoRus-Nord - Oppsummering, avsluttende kommentarer.


 

 

 

 

Tidligere kursdager:

Dag 1: 1. februar 2017 - Introduksjon og empatisk kommunikasjon

08.45: Registrering og kaffe

09.00: Velkommen 

09.10: Introduksjon v/ psykologspesialist Astrid Nygård

10.30: Hva er status i kommunen og hva er behovet i vår kommune? v/kommunerepresentanter

11.30: Empatisk kommunikasjon v/ seniorrådgiver Turi Antonsen, KoRus-Nord,

12.00: Lunsj

12.45: Empatisk kommunikasjon fortsetter..

15.30: Slutt for dagen

 

Dag 2: 2. februar 2017 - Alkohol i svangerskapet og motiverende samtale (MI)


08.45: Registrering og kaffe

09.00: Introduksjon til motiverende samtale v/ Turi E. Antonsen

12.00: Lunsj

12.45: Alkohol og graviditet. Bruk av kartleggingsverktøyene TWEAK. Når den gravide bruker alkohol - lovbestemmelser v/jordmor Liv Kristin Olsen

15.30 Slutt for dagen

Pauser blir lagt inn underveis.

 

Dag 3 : 28. februar 2017 - Vold i nære relasjoner 

08.45 –09.00      Registrering

09.00 –12.00    Vold - Konsekvensen av vold

12.00 –12.45    Lunsj

12.45 –15.30    Kartlegging av vold - Risiko og ressurskartlegging - Øvelse - Oppsummering

 

Dag 4: 13. mars 2017 - Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid

08.45 - 09.00 Registrering og kaffe
09.00 - 12.00 Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid

12.00 - 12.45 Lunsj

12.45 - Innføring i Edinburghmetoden - EPDS-skjemaet og støttesamtalen.
Samtaleferdigheter og gruppeøvelser

15.30 - Slutt for dagen

    

Dag 5 : 5. april 2017 - Samarbeid rundt kompleks og alvorlig problematikk 

08.45 –09.00    Registrering

09.00 –12.00    

12.00 –12.45    Lunsj

12.45 –15.30    

 Programmet er under utarbeidelse.

Kurset er gratis.

Jordmødre, helsesøstre og fastleger og deres ledere deltar på alle kursdagene. Øvrige deltar primært på dag 1, 5 og 6.Opplæringsprogrammet er godkjent av Den norske legeforening med

 • 30 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i psykisk helse for videre- og etterutdanningen i allmennmedisin
 • 30 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning i samfunnsmedisin.
 • 30 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning i barnesykdommer

Opplæringsprogrammet er godkjent av Den norske jordmorforeningen  med 30 timer i det kliniske spesialistprogrammet for jordmødre

Opplæringsprogrammet er godkjent av Norsk psykologforening som vedlikeholdsaktivitet med det antall timer kurset er på.


Det er ingen kursavgift.Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: f713rs
(Skriv inn koden over.)