Tidlig inn - Alstahaug og Hattfjelldal


Tidspunkt:
Påmeldingsfrist:
23. mai 2018
Varighet:
5 dager i løpet av 2018. Dag 6 -vinteren 2019
Sted:
HIAS, Helgeland Industrier
Målgruppe:
Helsesøstre, jordmødre og leger, samt annet aktuelt fagpersonell i Harstad og Kvæfjord kommune, som jobber med rus, psykisk helse eller vold i forhold til gravide og småbarnsforeldre.
Arrangør:
Kommunene Alstahaug og Hattfjelldal, i samarbeid med KoRus-Nord og Regionalt opplæringsteam Tidlig inn.
Kursbeskrivelse
Program
Praktiske opplysninger
Foreleser
Godkjenning
Kursavgift
Dokumenter
Påmeldte

Alstahaug kommune og Hattfjelldal  kommune har inngått samarbeidsavtale med KoRus-Nord om gjennomføring av opplæringsprogrammet Tidlig inn.

Tidlig inn er opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtalemetodikk i møte med gravide og småbarnsforeldre på områdene psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner.

Det viser seg ofte at helsepersonell synes det er vanskelig å spørre om, og gi hjelp i forhold til, psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner. Derfor har Helsedirektoratet og Barne, ungdoms- og familiedirektoratet gått sammen om å utarbeide et helhetlig opplæringstilbud til kommunene.

Opplæringsprogrammet er opplæring i gode verktøy og metoder innen tidlig intervensjon. Med tidlig intervensjon menes arbeidet med å identifisere og håndtere et problem på et så tidlig tidspunkt at problemet ikke utvikler seg eller blir redusert med begrenset innsats.

Målet med opplæringen er at deltakerne skal få

 • Mot til å spørre om alkohol, psykisk helse og vold
 • Mot til å handle på grunnlag av svar fra den enkelte
 • Kunnskap om hva man kan gjøre og hvem man kan henvende seg til, og hvilke instanser som er de riktige til å følge opp den enkelte, familien eller barna. 

Målgruppen er kommunalt ansatte som i det daglige møter småbarnsforeldre, gravide og deres partnere. Primærmålgruppen er jordmødre, helsesøstre og fastleger. I tillegg bør fagpersonell som jobber med barn og familier i endre etater delta på hele eller deler av programmet. Det gjelder barnevern, NAV,  PPT, familievernkontor, kommunepsykologer, ansatte i oppfølgingstjenester for rus og psykisk helse, familievoldskoordinator i politiet og eventuelt andre. Kommunen kan også invitere med seg samarbeidspartnere i spesialisttjenestene.

Opplæringsprogrammet er modulbasert og går over seks dager. Det er forskjellige kursledere/forelesere på de ulike dagene. Kurslederne kommer fra:

 • KoRus-nord (Kompetansesenter rus Nord-Norge)
 • RKBU nord (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge)
 • RVTS nord (Regionalt ressurssenter om vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging)
 • Bufetat  (Barne-, ungdoms- og familieetaten/Inntak Nordland)

 

Følgende elementer står sentralt i opplæringen:

 • Dialog om sårbare tema
 • Bruk av MI (motiverende samtale) og støttesamtale
 • Kartlegging av og samtaler om alkohol og graviditet
 • Kartlegging av og samtaler om psykiske vansker under graviditet og i småbarnsperioden
 • Kartlegging av og samtaler om vold i nære relasjoner
 • Samarbeid om alvorlig og kompleks problematikk

For at jordmødre, helsesøstre og fastleger lettere skal kunne ta i bruk kartleggingsverktøyene og samtalemetodikken vil opplæringen etterfølges av veiledning i gruppe i 2 år. 

 

INNHOLD I OPPLÆRINGSPROGRAMMET TIDLIG INN

 

Dag 1: Introduksjon og empatisk kommunikasjon
13. februar - registrering/kaffe -  Oppstart kl.  - Avslutning kl. 

Introduksjon. Barrierer mot å snakke om sårbare tema. Dialog om sårbare tema - empatisk rådgivning.

v/ seniorrådgiver Ida Haug , seniorrådgiver Ankie Berthelsen og seniorrådgiver Turi Enoksen, KoRus-Nord,

Hva er status i kommunen og hva er behovet i vår kommune? v/ kommunerepresentanter

 

Dag 2:  Alkohol i svangerskapet og motiverende samtale (MI)
14. februar, kl.  - registrering/kaffe - Oppstart kl.  - Avslutning kl.

Alkohol og graviditet. Bruk av kartleggingsverktøyet TWEAK. Introduksjon i Motiverende Samtale. Praktiske øvelser.

v/ seniorrådgiver/jordmor Ankie Berthelsen og seniorrådgiver Turi Enoksen, KoRus-Nord

 

Dag 3: Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid
6. mars kl.- registrering/kaffe - Oppstart kl.  - Avslutning kl.  

Depresjon hos mor og konsekvenser for spedbarnet.  EPDS og samtaleferdigheter.   Praktiske øvelser og ferdighetstrening.

v/ psykolog Karin van Doesum og helsesøster Maren Weum, RKBU

   

Dag 4: Vold i nære relasjoner 
19. april kl.  -  registrering/kaffe - Oppstart kl.  - Avslutning kl. 

Å bli trygg på å spørre om vold i nære relasjoner. Og bli trygg på oppfølging av saker hvor vold er involvert. Praktiske øvelser.

v/ 

 

Dag 5: Samarbeid rundt alvorlig og kompleks problematikk
6. juni kl  - registrering/kaffe - Oppstart kl.  - Avslutning kl. 

Målsettingen med dagen er «å se» det lille barnet, styrke handlingskompetansen og det tverrfaglige arbeidet rundt barn og familier med alvorlig og kompleks problematikk.

v/ prosjektleder Laila Krogh,  Bufetat 

 

Dag 6: Dato ikke fastsatt (forventes i 2019)

Utveksling av kommunens erfaringer knyttet til endring av rutiner, implementering og bruk av verktøyene og metodene, og oppfølging av familiene.

Dag 1: 13. februar 2018 - Introduksjon og empatisk kommunikasjon

0900 - 0910  Velkommen

0915 - 1100
Introduksjon v/seniorrådgiver Ida Haug og seniorrådgiver Ankie Berthelsen

1100 - 1130 
Hva er statusen i kommunene, og hva er behovet i vår kommune? v/kommunerepresentanter

1130 - 1200 
Empatisk kommunikasjon v/seniorrådgiver Turi Enoksen, KoRus-Nord

1200 - 1245 Lunsj

1245 - Empatisk kommunikasjon fortsetter.......

1530 - Evaluering og slutt for dagen

 

Dag 2: 14. februar 2018 - Motiverende samtale og alkohol i graviditet

0800 - 0810  Kaffe

0810 - 1200
Introduksjon til motiverende samtale v/Turi Enoksen

1200 - 1245  Lunsj

1245 
Alkohol og graviditet. Bruk av kartleggingsverktøyet TWEAK. Når den gravide bruker alkool - lovbestemmelser - v/Ankie Berthelsen

1530 - Evaluering og slutt for dagen      

Pauser vil bli lagt inn underveis

  

 Dag 3: 6. mars 2018 - Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid

08.45 - 09.00 Registrering og kaffe
09.00 - 12.00 Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid

12.00 - 12.45 Lunsj

12.45 - Innføring i Edinburghmetoden - EPDS-skjemaet og støttesamtalen.
Samtaleferdigheter og gruppeøvelser

15.30 - Slutt for dagen

 

Dag 4 : 30. mai 2018 - Vold i nære relasjoner 


 09.00 - 10.00 Innledning.
Vold i nære relasjoner, vold i svangerskapet. (Tidsbruk vurderes ut fra forkunnskaper hos deltakerne, og vil derfor kunne variere i de enkelte forløp)

10.15 - 11.30
Kartlegging av vold og treningsoppgaver

11.30 - 12.15
Lunsj

12.15 - 14.45
Kartlegging av vold og treningsoppgaver forts.........
Risiko- og ressurskartlegging

14.45 - 15.00 
Oppsummering

 

Dag 5 : 6. juni 2018 - Samarbeid rundt alvorlig og kompleks problematikk

08:45-09:00      Registrering

09.00 – 09.15     Velkommen og kort introduksjon v/  Anne Kristine Berthelsen,  Korus nord

09.15 – 10.00     Barneperspektivet

10.00 – 10.10     Pause

10.10 - 10.20      Hva er alvorlig og kompleks problematikk?

10.20 – 11.10     Barn i risiko. Hvordan komme fra bekymring til handling?

11.10 – 11.15    Kort pause          

11.15 – 11.45     Familieverntjenestens rolle og tilbud. Hvordan kan familievernet møte familier og barn som strever?

11.45 – 12.30     Lunsj

12.30– 13:00      Barneverntjenestens rolle og tilbud. Hvordan kan barnevernet møte barn og familier som strever?    

13.00 – 13.20     Samarbeid og samhandling

13:20 – 13.30     Pause

13.30 – 13:50     Samarbeid og samhandling fortsettelse

13.50 – 14.50.   Gruppearbeid med innlagt pause

14.50 – 15.20    Tilbakemelding i plenum

15:20 – 15:30     Avrundning v/ Anne Kristine Berthelsen, KoRus-Nord

 

 Dag 6 : Dato ikke fastsatt - forventes i 2019

 

 

 

Kurset  arrangeres på HIAS, Helgeland Industrier, Øyvind Lambes vei 21, Sandnessjøen

Kurset er gratis. 

Jordmødre, helsesøstre og fastleger og deres ledere deltar på alle kursdagene. Øvrige deltar primært på dag 1, 5 og 6.

/PageFiles/253/Turi Antonsen.jpg
Seniorrådgiver/pedagog og medlem av MINT - Motivational Interviewing Network of Trainers. Turi er ansatt ved KoRus-Nord
/PageFiles/253/ankie.jpg
Seniorrådgiver/jordmor, KoRus-Nord
/PageFiles/253/maren_weum.jpg
Helsesøster i RKBU-nord og Karlsøy kommune. Sykepleier med videreutdanning i barnesykepleie, UNN. Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge, UiT. Mastergrad i sykepleie med kommunehelsetjenesteperspektiv Diakonova. Arbeidserfaring som barnesykepleier på Nyfødt intensiv og Store barn på UNN, helsesøster og fagkoodinator i Tromsø kommune. Jobber nå som helsesøster i Karlsøy kommune, og har en bistilling på RKBU i Tromsø. 
/PageFiles/253/ida_haug.jpg
Seniorrådgiver KoRus-Nord

Det er ingen kursavgift.
Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: 675071
(Skriv inn koden over.)